Vedtægter​

§ 1: Navn og hjemsted

​Foreningens navn er Idrætsforeningen Ådalen stiftet den 25/2 1968.

Foreningen er hjemhørende i lokalområdet Ådalen – i Syddjurs kommune.

§ 2: Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: Tilhørsforhold

​Foreningens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne bestemmelser samt love og bestemmelser givet af Danmarks Idrætsforbund og DGI samt de specialforbund, som foreningen til enhver tid måtte være medlem af.

§ 4: Medlemskab og eksklusion

1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Foreningen er åben for alle aktive og passive medlemmer. Det er en forudsætning for medlemskab at opkrævet kontingent betales.

2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5: Arbejdsområde

Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: Ledelse

Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand der udgør ledelsen. Disse 3 personer udgør sammen med 2 supplerende medlemmer ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

Valg til ledelsen sker for 2 år ad gangen, i lige årstal er der 2 på valg, og i ulige årstal er der 1 på valg. Der vælges 2 supplerende medlemmer hvert år.

Hvis der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind i ledelsen. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten som supplerende medlem indtil næste generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer for en to årig periode. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

§ 7: Underudvalg

Der skal oprettes administrationsudvalg til støtte for ledergruppen, samt aktivitets-afdelinger til de forskellige idrætsgrene. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalg/afdelinger, og har ret til at udpege medlemmer til disse.

Udvalgene/afdelingerne skal bestå af 3-5 personer.

Udvalgene/afdelingerne er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene/afdelingerne har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene/afdelingerne, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til tjeklisten.

Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde i ledelsen af en aktivitetsafdeling.

§ 8: Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen, efter indstilling fra aktivitets-afdelingerne og administrationsudvalget for økonomi.

§ 9: Medlemsforhold

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.


Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.


Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10: Generalforsamling

1.Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i perioden februar til april måned, og indkaldes ved mail til foreningens medlemmer og relevante medier med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.

Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen. Forældre, der selv er medlem af foreningen har dog kun har én stemme. Der kan ikke stemmes for flere eller ved fuldmagt.

4. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje. Formand, økonomiansvarlig og kasserer skal minimum være 18 år og dermed myndig. Alle andre poster kan varetages af alle – dog min. 15 år.

5. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Afstemningen er mundtlig og afgøres ved simpelt flertal, dog skriftlig hvis blot 1 ønsker det.

Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. januar.
6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsafdelinger skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på general-forsamlingen.

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11: Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber samt budget for det kommende år.

4. Beretning og visioner aktivitetsudvalgene.

5. Behandling af forslag.

6. Valg af formand, samt 2 til ledelsen og 2 supplerende medlem til ledergruppen.

I ulige årstal vælges: Formand og 1 til ledergruppen samt 2 suppleanter.

I lige årstal vælges 1 til ledelsen samt 2 suppleanter..

7. Valg af revisorer og suppleanter.

8. Eventuelt.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13: Ansvar

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede ledergruppe.

§ 14: Ledergruppens beslutningsdygtighed

Ledergruppen inklusive supplerende medlemmer er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.

Vedtagelser i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15: Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 16: Opløsning

a) Foreningen kan kun opløses, når dette besluttes på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum, således at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for en opløsning.

b) Indvarsling til en opløsende generalforsamling skal afgives efter § 7, men desuden skal hvert enkelt medlem have tilsendt skriftlig indvarsling.

c) Foreningens eventuelle midler skal anvendes til folkeoplysende aktivitet indenfor idræt eller kultur i Ådalsområdet – anvendelsen besluttes på den opløsende generalforsamling.

d) Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til almennyttige formål i kommunen.​

​Firmainformation

I F ÅDALEN

Hallen: Ådalen 2B, 8544 Mørke

Fodboldbanen : Skovbakkevej 15, 8544 Mørke

​​

CVR: 18606119

Følg os på Facebook​

facebook-icon-300x300

Skovbakkevej 15, 8544 Mørke

I F ÅDALEN
Kløvevej 38
8544 Mørke
Tlf.: 23498823
CVR: 18606119
mail@rasmustoft.dk