Ledelsens beretning

Beretning for årets gang i IFÅ i 2015
IFÅ har i 2015 været kendetegnet ved stor aktivitet, god opbakning fra medlemmerne og ikke mindst en stor indsats for at udvikle IFÅ, så vi også har noget at byde på i årene fremover.

I beretningen vil jeg kigge lidt fremad. Vi er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden, men vi må også konstatere, at vi kan se nogle udfordringer i den nære fremtid, som vi kommer til at bruge noget energi og kræfter på at løse.

Udfordringer
Tendensen viser desværre et faldende medlemstal inden for nogle af afdelingerne i IFÅ og dermed selvfølgelig også faldende kontingentindtægter. Foreningens økonomi har klaret sig pænt i 2015, men vi kan også se, at de faldende indtægter kan blive en stor udfordring fremadrettet, hvis IFÅ fortsat skal være i stand til at tilbyde gode aktiviteter til en rimelig pris.

Vi bliver hermed mere afhængige af resultatet af sommerfesten og af sponsorbidrag og fondsansøgninger. Så det vil blive et fokusområde at forsøge at generere ydereligere økonomi til IFÅ udover kontingentbidragene. Heldigvis er der mange gode støttemuligheder både lokalt og via de større landsdækkende fonde, men disse bidrag går primært til at finansiere nye tiltag og indkøb. Den primære drift skal som udgangspunkt helst hænge sammen via egenfinansiering . Ikke mindst for nogle af de afdelinger, som er dyrest i drift, som fodbold og håndbold er sponsorindtægterne en vigtig forudsætning for den fortsatte drift.

Vi har i 2015 implementeret multikontingentet, som der efter lidt begyndervanskeligheder er blevet taget godt imod. Det har betydet en øget aktivitet, men det er endnu ikke helt afklaret, hvordan multikontingentet påvirker den samlede økonomi.

Ådalshallen
IFÅ har været i løbende dialog med Ådalshallen om den udvidelse af de fysiske rammer, som vi alle så stærkt efterspørger. IFÅ har givet tilsagn om at medfinansiere, og vi håber meget på, at byggeprojektet kan påbegyndes i løbet af efteråret 2016. Dette vil være til stor glæde og gavn for hele lokalområdet.

Den fremadrettede udvikling
IFÅ skal også fremadrettet er en stærk forening, hvor alle afdelinger arbejder sammen og hjælper og støtter hinanden, ikke mindst økonomisk. De enkelte afdelinger er ikke selvstændige enheder, som kører deres eget løb, men er en del af den samlede helhed, hvor alle bidrager på hver deres måde, selvom vilkårene kan være ret så forskellige fra afdeling til afdeling.

Vi vil forsøge at få et tættere samarbejde med Ådalsskolen, så flere børn får mulighed for at dyrke motion i forbindelse med skoledagen, både af hensyn til sundheden og styrkelsen af de sociale relationer gennem idrætten. Nogle af IFÅ's afdelinger har de sidste par år været ramt af nedgang, bl.a. tennis og badminton, og også disse vil være oplagte at tænke ind i denne sammenhæng, så der også ad denne vej måske kan rekrutteres nye medlemmer på sigt.
Der er også et stort ønske om og behov for et øget aktivitetsniveau i og omkring Klubhuset i Lime. Nogle af idéerne kunne måske være mountainbike med udgangspunkt i klubhuset mv. Kun fantasien sætter grænser.
I 2016 skal Klubhuset også gennemgå et energieftersyn mhp. at spare på udgiftssiden.
Idéer til nye aktiviteter kunne også være afvikling af mini Xterra event mv.
Tak
Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i Ledergruppen samt stor tak til afdelingerne for opbakningen til ledergruppen og deres store arbejde. Vi har også en stor gruppe sponsorer, som er en vigtig del af vores omsætning, Sommerfestudvalget skal også have tak for deres fine arrangement, tak til Ådalshallen, bestyrelse og inspektør, Børnehuset Ådalen samt Ådalsskolen for godt samarbejde i 2015.

Lars Schmidt
Formand for IFÅ