2015

Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 19. november 2015 i tennishuset
Deltagere: 18.30 - ca. 21.45 Anni, John, Jan, Morten og Dave. Martin Lyngby fra Ledelsesgruppen deltog i mødet.

Referent: Dave

Følgende emner blev drøftet på mødet:

1. Budgettet for 2016
Budgettet for 2016 blev diskuteret og udarbejdet sammen med Martin fra Ledelsesgruppen.


2. Boldkannon
Boldkannonen skal opbevares indendørs om vinter. Jan og John sørger for det.


3. Ketchersport om mandagen kl. 16. - 18 i hallen
Det er ærgerligt, at der ikke komme flere spillere, men mange spiller badminton om aften og dermed ikke har lyst til at spille tidligere om mandagen.

4. Sponsoraftale: Krudtsalg ved Brugsen i juleferie
Tennisafdeling skal være med til at sælge nytårskrudt ved Brugsen i Lime d. 28. dec. fra 12. til 18. (3 gange to timer). Anni har tilmeldt sig, (22/11…. Dave har også tilmeldt sig) men vi mangler flere. Anni sender en e-mail til medlemmer.

5. Nytårskur 2016
Nytårskur (skumtennis i hallen) holdes søndag d. 3. jan. kl. 13 - 15. ??

6. Diverse
Sæson 2015 blev ikke drøftet på mødet. Referenten har noteret følgende punkter ang. sæson 2015, som evt. kan drøftes på næste udvalgsmøde.

- Dameaften om tirsdagen bør fortsættes i 2016
- Fællesspilleaften om torsdagen skal fortsætte i 2016, og det er , at vi kommer godt i gang fra starten.
- Tennis i skole - DGI arrangement for 5. og 6. årgange skal helst holdes først på sæson for at tiltrække ungespiller.
- Vores træner Andreas vil gerne fortsætte i IFÅ i 2016, dog vil han gerne dele juniorspillere op i to grupper, 1 time med de 6 - 8 år og 1 time med de +8 år, samt en time med de voksne (hvor alle er velkommen)


7. Næste møde
Næste møde holdes d. 9/2 2016 kl. 19.30 i tennishuset.
Referat af udvalgsmøde i IFÅ Tennis torsdag d. 13. august 2015

Afholdt i klubhuset kl. 19.30 - 21.30. Alle udvalgsmedlemmer var til stede.

1. Ingen bemærkninger til referatet af udvalgsmøde afholdt d. 9. juni 2015.

2. Der er fortsat enkelte spillere som er i restance med kontingentindbetalingerne. John rykker.

3. Der ønskes et smidigere bookings- og betalingsystem til boldkanonen. John har kontaktet Mogens Bøgeskov ang. en elektronisk løsning. Overslagspris 3.500 kr. Mogens vender tilbage med billigst muligt løsning.

4. Fortsat debat om budgetter og multikontingenter. John forslog, at vi udarbejder et internt indtægtsbudget baseret om det tidligere anvendte kontingentsystem for at undersøge effekten af multikontingent på vores regnskab.
Anni oplyste, at der er p.t. 64 betalende medlemmer i IFÅ Tennis (inkl. multikontingent).

5. Der skal overvejes om instruktion skal udvides med en time om ugen til næste sæson. Det tages op igen efter nytår. Der er tilfredshed med nuværende træner Andreas Moltke Leth. Der holdes lidt afslutnings tam tam for børn og voksen d. 26. august - efter sidste instruktiontime hhv. kl. 18 og kl. 19.

6. Jubilæumsreceptionen d. 5. september.
Jørgen Hinge vil gerne deltage med forberedelserne.
Turnering starter kl. 10
Opvisningskampe kl 15 (voksne og børn). Dave kontakter Andreas igen for at bekræfte aftalen inklusiv mindre betaling.
Kl. 18: Festmiddag for de tilmeldte
Morten sender invitation af naboklubber i Netværket og Mogens Bull fra DGI til turnering og reception og fest.
Ernst laver mad. Festen kan ikke holdes i cafeteria - vi stiller telt op ved tennishuset.

7. Arrangement for IFÅ udvalgsmedlemmer i alle afdelingerne til at prøve tennis er udsat til maj 2016.

8. Skoletennis gik godt - DGI var tilfreds!

9. Tennisskolen var også en hit. Peter og Johan vil gerne være instruktører igen næste år.

10. Vi prøver at få gang i fælles tennis for voksne kl. 19 - 21 om torsdagen. Der gøres lidt reklame for det via e-mail og tændes for grillen, hvis der er stemning for det.

11. Planerne om udvidelsen af hallen er stadig under udarbejdelse. Hallbestyrelsen melder tilbage når det har brug for vores input.

12. Næste møde afholdes onsdag d. 26. august kl. 19.30 i tennishuset.
Referat af udvalgsmøde i IFÅ Tennis tirsdag d. 9. juni 2015
Afholdt i klubhuset kl. 21.15 - 22.30. Alle udvalgsmedlemmer var til stede.

1. Rengøringen af tennishuset er godkendt
2. Bord/bænkesættet, der var gået i stykker, er foræret til og fjernet af Mogens
Bøgeskov
3. Der er fortsat enkelte spillere som er i restance med kontingentindbetalingerne. Maj
måned er kontingentfri måned - men kun for potentielt nye medlemmer, der ønsker at
prøve tennis inden en evt. tilmelding til klubben - ALLE andre skal betale kontingent
i perioden omkring sæsonstart. Alle udvalgsmedlemmer opfordres til at opspore og
opfordre gratister til at få betalt hurtigst muligt
4. Der er konstateret et brug af boldkanonen uden en forudgående reservation og
desuden er det et større arbejde for Anni at gennemgå årets reservationer og sende
opkrævningerne ud. Der ønskes derfor et smidigere bookings- og betalingsystem.
John kontakter Mogens Bøgeskov ang. en elektronisk løsning til at begrænse
adgangen pr. forudbetaling. Flere andre løsningsmodeller blev diskuteret og intet er
endeligt besluttet.
5. Debat om budgetter og multikontingenter. Ledergruppen har besluttet at for
fremtiden skal de enkelte afdelinger kun udarbejde et udgiftsbudget, da alle indtægter
tilfalder hovedforeningen. Vi kan se en problematik i, at de enkelte afdelinger
fratages en motivation for at lave et overskud eller en balance. Tennisafdelingen har
flere gange afleveret et overskud til hovedforeningen, og det har kun kunnet lade sig
gøre, fordi vi er tilbageholdende med at indkøbe kurser, efteruddannelse, klubdragter,
gaver osv. Problemstillingen tages op på næste foreningsmøde.
6. Velkomstbrochuren “Hvorfor spille tennis i IFÅ” (udformet som en tennisbold) er
klar og godkendt. Den skal ud og arbejde for at promovere os og forhåbentlig skaffe
nye medlemmer. Forslag om at lægge den i Lime Brugs og i Lime klubhus. Morten
følger op.
7. Jubilæumsreceptionen er flyttet til d. 5. september. Jørgen Hinge vil gerne deltage
med forberedelserne. Ideer til dagen er indtil videre
a) Invitation af naboklubber til et stævne mellem klubberne
i. Morten laver udkast til invitation. Jan kontakter Jørgen Hinge ang. stævneprogram. Indbydelser skal sendes til naboklubberne i Netværket og Mogens Bull fra DGI
b) Opvisningskamp mellem proffer eller andre turneringsspillere
i. Dave kontakter Andreas Moltke-Leth, for at høre om han vil spille eller kan skaffe andre interesserede spillere
c) Forslag til faste programtidspunkter (afhænger af tilmeldte turneringsspillere)
Kl. 10: Turnering for tilmeldte klubber
Kl. 15: Opvisningskamp og reception
Kl. 18: Festmiddag for IFÅ tennismedlemmer
8. IFÅ Sommerfest afholdes 12.-13. juni og vi har et arrangement i tidsrummet 14-17
på Lime stadion, hvor voksne og børn kan spille og lege tennis. Vi opstiller
forhindringsbanen, diverse net og tager ketchere med fra klubhuset. John, Dave og
Morten er tovholdere.
9. IFÅ udvalgsmedlemmer i alle afdelingerne invitereres til at prøve tennis fredag d. 14.
August. Jan inviterer.
10. Dage for skoletennis er reserveret til d. 17. og 24. juni. Hverken DGI eller skolen vil
betale for instruktørudgifter, så vi må selv punge ud. Dave kontakter Andreas og Mik
Hulgaard. Vi er villige til at betale max 500 kr.
11. Planerne om udvidelsen af hallen er stadig under udarbejdelse. Hvem er tovholder og
initiativtager til projektet...jeg er i tvivl!
12. Næste møde afholdes d. 13. august kl. 19.30 i tennishuset.
 
Således opfattet og refereret
Morten
Referat af udvalgsmøde i IFÅ Tennis d. 4. maj 2015 Kl. 19-21 i tennishuset
Deltagere: Anni, John, Jan, Morten og Dave.
Referent: Anni

1. Kommentar til referat fra sidste møde
Ingen…

2. Instruktion og aktiviteter
Andreas Moltke-Leth træner i år
Start 6/5 kl 17 og 18, Dave kommer i morgen og tager imod
Økonomi: 250/time og kørsel deles med Mørke IF
Nøglebrik: Andreas får nøglebrik af Kasper
Andreas udfylder børneattest der sendes til Bente
Bolde er kommet, vi venter lige med at købe bolde til kanonen.

Fællestræning i DGI regi fortsætter i år. Se programmet

Tennisskole 2015 Uge 27: mandag til onsdag kl 9-15

3. Hus og Baner
Baneklar evaluering: fint med den tunge tromle. Bemandingen har fungeret godt - og det gør vi igen næste år.
Kanonhuset: for sikkerhedens skyld sætter vi en tennisbold på hjørnet af taget – og for nemheds skyld et bræt forneden så boldene ikke ruller derind (John og Jan)
Rengøring: de rigtig voksne tager opgaven. Men huset bør rengøres før ”overtagelse” fx ved en arbejdsdag. John spørger på torsdag.
Skurene: tennis-ting i Ernst’ skur
Smadret bord udenfor: john ringer til Mogens igen!
Ny PC: René har købt en ”ny” for kr 3500! Morten overtager PC ansvar i tennishuset
Vind-nettene omkring banen skal sættes op.

4. Medlemmer
Kontingent: husk at tilmelde ved multikontingent, maj er prøvemåned for nye medlemmer, - andre bør tilmelde/betale snarest
Nøglebrikker: jo flere medlemmer, jo flere nøglebrikker skal kodes! 
Bookingportalen: jo flere medlemmer, jo flere skal oprettes 
Anni sender velkomstmail til de nye:
Hej Lotte
Velkommen i tennisklubben!
Jeg har oprettet dig på Bookingportalen med nr 077, - du kan nu booke baner online. Se på hjemmesiden hvordan man gør, - eller spørg gerne os andre.
Ligeledes har jeg kodet en nøglebrik til dig, - lad mig vide hvordan/hvornår du vil afhente den. Husk depositum kr. 100

Jeg vedhæfter lige programmet for i år, - hvis ikke du har set det endnu.

Spørg endelig hvis du har spørgsmål i forhold til tennisklubben i IFÅ

Bedste hilsner Anni Kjeldsen
IFÅ Tennis
anni@ifaa.dk – Tlf 40257446 - www.ifaa.dk

Opkrævning af kanonbetaling?? Morten 240, Jess 300(160) på mobilepay, - Sys/Jørgen 920 for 2 år!
Vi pønser på en betalingsmetode

Sæsonstart: 20-25 pers deltog og det var rigtig fint, på trods af det lidt trælse vejr.

Netværksmøder i DGI – Morten deltager, Anni sender den sidste mail desangående…

5. Udvalget
- De 4 årlige IFÅ møder skal deles mellem udvalgsmedlemmer. Hvem tager 13/5? det gør Jan (John tager den næste i aug.)
Conventus: vi kan gemme filer og se medlemsstatus på Conventus, - vi er alle oprettet, - spørg hvis du har brug for det!

6. Diverse
Morten har udarbejdet en velkomst brochure til nye spillere/medlemmer, uddeles onsdag.

Der er 25 års jubilæum for IFÅ Tennis i år. Anni og John kan ikke d 20/6, - så vi flytter jubilæumsstævne/reception til d 5/9 - og holder klubstævne og jubilæum samme dag. Anni sender mail ud til medlemmerne og opdaterer hjemmeside og program.

IFÅ Sommerfest d. 13. juni - IFÅ Tennis stiller op med tennislegeplads og skumtennis. Anni kan ikke d 13/6…Dave og Morten kommer. Anni går til forberedelsesmøde d 12/5 og hjælper med forberedelserne op til d 13/6

Indlæg til sommerfestblad skal sendes til Mogens Greve seneste d. 20., marts. Jan er tovholder. Gad vide om vi har noget med???

John flytter hjertestarteren hen til tennishuset indtil vi får besked om hvad den skal…

Åbent-hus arrangement d. 9. maj kl. 13. - 15. Dave er tovholder. John kommer også

Vi holder et arrangement for IFÅ udvalgsmedlemmer, hvori de kan prøve et slag tennis. Dato er fastsat d. 2. juni om aften. Jan inviterer IFÅ udvalgsmedlemmer d 13/5

DGI 5. -6. klasse, skoletennis - samarbejde med idrætslære og skolelære. Dave kontakter Rasmus L og Mik Hulgaard hos DGI.

Status på udvidelse af hallen: intet nyt, men vi interesserer os for sagen.

7. Næste møde
Næste møde holdes d. 9/6 kl. 17.30 i tennishuset, med tennis og grill
Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 18. marts 2015 i tennishuset
Deltagere: 19.00 - ca. 21.00 Anni, John, Jan, Morten og Dave.
Referent: Dave

Følgende emner blev drøftet på mødet:

1. Mødeformat
John var mødeleder.
Dave ønsker ikke at udarbejde mødereferat fast og bakke op på Annis forslag om at mødereferat udarbejdes på skift. John og Jan takker nej.

2. Instruktion i 2015
Kasper Hald har meldt tilbage at han ikke kan være træner i år.
Vi er på kig efter en ny træner. Dave kontakter et par kandidater men alle forslag er velkommen. Vi prøver at finde én sammen med Mørke.

Fællestræning i DGI regi fortsætter i år. Se programmet

3. Tennisskole 2015
Anni har meldt tilbage til Mette Kvist fra DGI, at vi gerne vil holde tennisskole i Ådalen i starten af sommerferien. Vi afventer et svar fra DGI.

4. Baneklargøring 2015
Vi ordner selv linier.

Baneklargøringsdatoer: onsdag d. 8. april og lørdag d. 11. april (der skal også samles vores nye grill!). John har bestiller grus og der arbejdes på en løsning ang. tromle. Der er en der kan evt. hentes i Lystrup om fredagen 10./4 og skal afleveres igen senest mandag morgen13./4.

Alle hjælpere er velkomne til frokosten lørdag.

5. Sæsonstart 2015
Sæsonstart bliver lørdag d. 25. april kl 14-16

6. Programme for 2015
Udkast til programmet blev drøftet og opdateret. Der er flere udestående punkter. Dave sender en opdateret udgave til udvalgsmedlemmer.

7. DGI Turneringer
Der tilmeldes 3 hold til DGI turneringer med tovholdere, damedouble - Elin, mixed - Jan og herredouble – Morten. Anni tilmelder.

8. Udvalgtsstruktur
Anni fortsætter som kontaktperson for Tennis Afdeling. En del af hendes opgaver skal fordeles ud til udvalget.
- De 4 årlige IFÅ møder skal deles mellem udvalgsmedlemmer. Anni har sendt mødedatoer.
- Anni har oprettet en fælles mail tennis@ifaa.dk, - som videresender til hele tennisudvalget.


9. Diverse
Morten udarbejder et udkast til en velkomst brochure til nye spillere/medlemmer.

Der er 25 års jubilæum for IFÅ Tennis i år. Der er forskellige datoer for et jubilæumsstævne/reception, lørdag d. 20. juni.

Børnekontingent. Udvalget forslår børnekontingent på 300 kr. pr. barn, 750 kr. for Single og 500 kr. for 15-18 år spillere. Anni går videre til hovedstyrelsen med disse forslag.

IFÅ Sommerfest d. 13. juni - IFÅ Tennis stiller op med tennislegeplads og skumtennis. Der skal være et par hjælpere. Anni kan ikke…Dave kommer.

Indlæg til sommerfestblad skal sendes til Mogens Greve seneste d. 20., marts. Jan er tovholder.

Anni har oprettet os alle sammen i Conventus IT-system. Vi skal gå ind og bekræfte os samt evt. ændre password.

Indkøb af bolde - Dave kontakter Jørgen H.

John kontakter Kasper Jensen fra fodbold afdeling ang. flytning af hjertestarter til Lime klubhus. OBS. Ledergruppen skal lige beslutte om vi skal forlænge abonnementet eller opsige det til 1/7 2015. Vi afventer hovedbestyrelsen.

John har snakket med Leif Jensen om han vil være bane- og tennishusmand i år. Leif ønsker ikke at påtage sig opgaven. Det bliver flere fra de rigtige voksne der gør det.

Det bliver et åbenthus arrangement d. 9. maj kl. 13. - 15. Dave er tovholder.

Vi holder et arrangement for IFÅ udvalgsmedlemmer, hvori de kan prøve et slag tennis. Dato er fastsat d. 2. juni om aften.

DGI 5. -6. klasse, skoletennis - samarbejde med idrætslære og skolelære. Dave kontakter Rasmus L og Mik Hulgaard hos DGI.

Jan spørger Rune ang. status på udvidelse af hallen, og om tennisudvalget kan bidrage med input.

10. Næste møde
Næste møde holdes d. 4. maj kl. 19.00 i tennishuset, husk Tennis ketsjer!
Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 5. marts 2015 i tennishuset
Deltagere: 19.00 - ca. 21.00 Anni, John, Jan, Morten og Dave. Jan gik kl 20.15
Referent: Dave

Følgende emner blev drøftet på mødet:

1. Mødeformat
Anni foreslog, at vi skiftes til at være mødeleder. Anni er mødeleder i aften.
Endvidere foreslog Anni, at mødereferater udarbejdes skiftevis af udvalgsmedlemmer. John og Jan takker nej.

2. Instruktion i 2015
Vi går efter samme model som sidste år med instruktion til juniorspillere og begynder/let øvede voksne. Kasper Hald kan først give besked om han kan være træner midt i marts, da han p.t. ikke har modtaget sit uddannelsesskema.

Fællestræning i DGI regi fortsætter i år.

3. Tennisskole 2015
Anni vil melde tilbage til Mette Kvist fra DGI, at vi gerne vil holde tennisskole i Ådalen i starten af sommerferien.

4. Baneklargøring 2015
Vi overvejer om at få professionelle banefolk til at ordne linie, efter vi har klargjort banerne. John/Jan undersøger priser for "ret-linie" ydelsen.

Baneklargøringsdatoer: onsdag d. 8. april og lørdag d. 11. april (der skal også samles vores nye grill!). John bestiller grus og tromle.

5. Sæsonstart 2015
Sæsonstart bliver lørdag d. 25. april.

6. Programme for 2015
Dave udarbejder udkast til program for 2015. Anni sender en digital kopi af programmet for 2014.

7. DGI Turneringer
Der tilmeldes 3 hold til DGI turneringer med tovholdere, damedouble - Elin, mixed - Jan og herredouble – Morten. Anni tilmelder.

8. Udvalgtsstruktur
Indtil videre fortsætter Anni som kontaktperson for Tennis Afdeling. En del af hendes opgaver skal fordeles ud til udvalget.
- De 4 årlige IFÅ møder skal deles mellem udvalgsmedlemmer. Anni sender mødedatoer.
- Udefra kommende e-mails fordeles ud til udvalgsmedlemmer til behandling. Husk svar til alle, når man sender e-mails.
Anni opretter en fælles mail tennis@ifaa.dk, - som videresender til hele tennisudvalget.


9. Diverse
Morten udarbejder et udkast til en velkomst brochure til nye spillere/medlemmer.

Der er 25 års jubilæum for IFÅ Tennis i år. Der er forskellige datoer for et jubilæumsstævner/reception, evt. midsommer eller d. 29. august.

Børnekontingent. Udvalget forslår børnekontingent på 300 kr. pr. barn

Sommerfest - IFÅ Tennis stiller op med tennislegeplads og skumtennis. Der skal være et par hjælpere. Anni er tovholder

Indlæg til sommerfestblad skal sendes til Mogens Greve seneste d. 20., marts. Jan er tovholder.

Onsdag d. 25. marts kl. 16 - 18 hjælper Jan og Torben Langballe med lidt skumtennis ifm. afslutning for håndbold, efter opfordring fra Trine Langballe.

"Tennis er livet" kampagne - vi giver 500 kr. til PR-kampagne for tennisklubber på Djursland. Anni giver besked til DGI

Morten deltager i de næste 1 - 2 DGI Østjyllands-netværksmøder.

Anni opretter os alle sammen i Conventus IT-system.

Indkøb af bolde - drøftes til næste møde.

John kontakter Kasper Jensen fra fodbold afdeling ang. flytning af hjertestarter til Lime klubhus. OBS. Ledergruppen skal lige beslutte om vi skal forlænge abonnementet eller opsige det til 1/7 2015.

John snakker med Leif Jensen om han vil være bane- og tennishusmand i år.

Dave står for "Søby tennisdag" i maj.

Vi overvejer at holde et IFÅ arrangement, hvori der inviteres IFÅ medlemmer til at slag tennis f.eks. en lørdag eftermiddag.

DGI 5. -6. klasse, skoletennis - samarbejde med idrætslære og skolelære…aktion ? hvem tager fat i DGI og Skolen?

Jan spørger Rune ang. status på udvidelse af hallen, og om tennisudvalget kan bidrage med input.

10. Næste møde
Næste møde holdes d. 18. marts kl. 19.00 i tennishuset.