Foreningen / IF Ådalen Årsmøde / Referat Årsmøde 2015

Referat Årsmøde 2015

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Ledelsens beretning / vision.
3. Forelæggelse af regnskab / budget.
4. Aktivitetsudvalgenes beretninger / visioner.
5. Behandling af forslag.
6. Valg til Ledelsen. 1 medlem + 2 suppleanter
7. Valg af revisorer + suppleant
8. Eventuelt.
 
1: Carl Høj valgt til ordstyrer
2: 2014 status quo på medlemsantal, nogle voksne hold er lukket grundet instruktørflytning. Nedgang i spinning over sommeren. Mange gode børnehold.
Visionsdag d. 9. marts. Udviklingsudvalg nedsat, men stallede pga. manglende information. Ny visionsdag i efteråret i forbindelse med lederaften. Mange ledere mødte op til sommerfesten som erstattede den normale lederaften.
3 punkter kom ud af visionsaftenerne…. ny dato sat t. d. 17. april…alle er velkommen hvis de vil byde ind.
Multikontingentet skabte mange problemer pga. NETS og conventus…spm. frem og tilbage. Forventet dato 1. marts 2014, men det lykkedes ikke. Ny dato 1. september ved forudbetaling. Pr. 1/3 -15 kører det.
Flere ting kører ikke endnu. Mangler frivillige hænder til at bære projekterne videre. Det skal give mening at være frivillig. Tak for opbakningen og tak til ledergruppen.
Stor tak til sponsorerne
Tak til sommmerfestudvalget for det flotte arrangement.
Tak til hallen og deres bestyrelse.
Tak til skolen og tak til børnehuset for godt samarbejde.
Ingen spm. Til ledelsens beretning.
3. Regnskab viser et underskud for året på 49.601,- forventet underskud på 45.275,-. Gymnastik og spinning er gået tilbage i kontingentindtægter. For gymnastik primært pga. hold der ikke kunne oprettes grundet fraflytning af instruktører. Tennis også gået lidt tilbage i indtægter. Fodbold øget med 14.000,-
Øgede tilskudsindtægter, bla. flere fondsmidler. Øgede udgifter på rekvisitter. færre udgifter i klubhuset Lime.
Meget stor fremgang i indtægterne på sommerfesten.
Budget 2015: Forventet indtægt i multikontingent på ca 60.000. De hold som har oplevet nedgang er der en fornemmelse af at det retter sig. Spinning og gymnastik = op.
Tilskud falder lidt da der ikke søges midler til nye investeringer. Administration forventes øget i pga. udgifter til forbundskontingenter. Forventet fald i nyanskaffelser (kun minimultibane til børnefodbold af nye investeringer).
Vedligeholdelsesudgifter i klubhuset er budgetteret højt.
Forventet overskud i 2015 0 + 27.000
Triologiledelsen forklares https://www.conventus.dk/content/triologi.php
Slides fra Martin omkring ressourcepleje og rekruttering:
I 2015 ønsker IF Ådalen at udvide staben med :
1 Sponsoransvarlig ( Jeg ønsker vedkommende skal stå for kartotek, kontakt med sponsorsælgere og sørge for at det aftaler der er med sponsorer bliver overholdt)
1 PR/medie ansvarlig (Jeg ønsker vedkommende skal stå for at sælge IF Ådalens mange succeser via; opdatering af hjemmeside, infotavler i hal/klubhus, kontakt til Mogens Greve mv. ) For mig gerne to unge venner/veninder der går med en lille drøm om at gå journalist vejen alt. alle andre som vil bidrage
2 medlemmer af ledergruppen, som kan indgå med bidrag til hvordan vi sikre medlemstallene, imødekommer nye tiltag fra afdelingerne osv. osv.


4. Lisbeth fra Gymnastik ligger ud. Udvalget er på 5 personer med masser af energi. Godt engagement til at ovekomme nedgang i indtægterne. 90 børn. Crossgym og effekt for voksne har fuld hus. 2 gange i springhallen og zumba en søndag formiddag. 22. marts er der forårsopvisning. Lisbeth stopper i udvalget med udgangen af den kørende sæson. Tak for samarbejdet. Tak til Ernst i hallen og Kirsten på skolens kontor. Tak til børnehuset for følgeordningen.
Forventning om flest børnehold til næste efterår da der stadig mangler instruktører til voksne.
Anni fra Tennis: også oplevet nedgang; multikontingentet kan tage noget af ”æren”. Bakset med en ny udvalgsstruktur. Anni ønsker ikke at fortsætte efter det gamle format. Opgaverne i afdelingen skal fordeles anderledes. Håber ledelsen finder sit ståsted. Store forventninger til den nye sæson, da det er nemt at springe på når man i forvejen er aktiv. Mere fokus på børnene på tennisbanen. Vil gerne have fat i mellemgruppen 30-45 år. Tennisskole til sommer. Altid åben for nye ideer og der er altid plads til flere i udvalgsarbejdet.
Trine Håndbold: håndboldsæsonnen slutter med en afslutning med bla. Skumtennis til inspiration, fodbold og floorball, så ungerne introduceres til udeaktiviteterne. Stor tilslutning for U8-U10 overnatningsstævne. Meget imponerende! U14 sendes på overnatningsstævne i 2015. Seniorherre og seniordame begge med 2 hold. Tak til dommerbordsfolk. Tak til hallen, tak til hinanden! Der deles godt om opgaverne. Kenneth takker af som unge-træner efter ca. 15 år.
Rune floorball: Tuborg har bidraget til at vi kan få bander op. Ca 1½ år har aktiviteten kørt. Starter op med håndbold og introducerer til floorball. Måske tænke tingene lidt sammen. Forventning om opstart til 2015 efterår for børn.
Thomas spinning: nede under 15 medlemmer. Udvalget stoppede. Instruktørerne kørte det videre uden udvalg. I oktober blev de gamle medlemslister fundet frem og tidligere aktive blev kontaktet. Sammen med facebook rundede det 60 medlemmer og nu stabiliseret på 40. Talt om nye tiltag for at øge interessen. Arrangement i hallen kunne ikke få tilslutning fra vores nabo-foreninger. Der arbejdes med videospinning. Alle kombinationer af spinning og andre aktiviteter er velkommen. Håndbold kører spining/crossfit.
Steen Volleyball: fremgang på 40-45% (11 til 15) spiller finale i A rækken. Til tøndercup i april. Spille mod udenlandske hold.
Heinz badminton: lille tilbagegang, 3 hold i turnering. Heinz blev kontaktet af en der ønskede at træne de unge. Under 14 dage fra tanke til handling. To hjælpetrænere til 10 børn. Alle vil gerne fortsætte. 8-13 år. Ønske om udvidelse med en time ekstra. Skal koordineres med hal og trænere.
5. ingen indkomne forslag
6. Der skal vælges en formand, et medlem samt 2 supplerende medlemmer. Lars ønsker genvalg og modtager valget. Martin stiller op som medlem og modtager valget.
7. Tilkendegivelse om at revisorer og suppleant fortsætter
8. Evt.
Lars vil gerne sige tak til Lisbeth for hendes indsats i gymnastik.
Tak til Carl for styring af mødet.