Afdelinger og hold info / Tennis / Udvalget / Referater

Tennisudvalgsmøde, tirsdag d. 6. marts 2018


Alle udvalgsmedlemmer tilstede
Udvalgets fremtidige sammensætning
Anni melder sig ud af udvalget. En pause i første omgang. Hun tager gerne nogle administrative opgaver, hvis udvalget ønsker det. Anni har selv udarbejdet en liste med mulige opgaver. Vi tygger på det og melder snart tilbage. De tilbageværende medlemmer tænker over om Annis post skal genbesættes. Tak til Anni for en stor og lang indsats i Udvalget! Vi glæder os til at møde dig på banerne.
DGI Netværksmøde
Dave deltog i Rønde sammen med 10 repræsentanter fra andre klubber på Djursland. Emnet var rekruttering og fastholdelse af frivillige og medlemmer.
9. april og 7. maj er der fællestræning.
Der er Spotkursus for nuværende og kommende trænere samt K1 trænerkursus i Aarhus senere på året
Andre klubber har gode erfaringer med skumtennis for ungdomsspillerne i vintersæsonen
Trænersituationen
Vi kan ikke regne med træneren fra sidste år. John tager fat i sine kontakter og prøver at skaffe en aftale. I første omgang forsøger vi at skaffe instruktion til både junior- og seniorspillerne. Hvis det glipper, må vi prioritere, hvilken aldersgruppe, vi agter at satse på. Mørke Tennisklub mangler også træner, så vi kan evt. tilbyde flere timer i samarbejde med Mørke.
Dave tilbyder at tage instruktionen, HVIS ALT ANDET GLIPPER. Kan dog ikke starte før kl. 17.
Status på skuret
Byggeriet er pt stoppet pga. vejrliget. Planen er, at det står færdigt inden sæsonstart. Byggeudvalget indkalder til en hel byggedag snarest muligt.
Baneklargøring
Onsdag d. 11. april og lørdag d. 14. april er reserveret. John skaffer tromler og grus. ALLE medlemmer opfordres til at deltage. Der skal udsendes ”invitation” på FB, hjemmesiden og pr. mail.
Sæsonstart
Er fastsat til d. 28. april. Tennissportens Dag udgår pga. den manglende opbakning i tidligere år – det er en større indsats at ophænge plakater og runddele postkort i lokalområdet til et arrangement, der kun har haft meget få besøgende.
Program 2018
Familietennis forsøges lørdag d. 26. maj. Vi inviterer til rundstykker, kaffe, kakao, tennisaktiviteter for børnefamilier og grillpølser til afslutning. Ingen tilmelding – bare mød op!
Vi agter at lægge instruktionen og fællesspil på den samme ugedag, så de spillere, der har instruktion bare kan blive på banerne og spille videre. Vi håber på stor tilslutning fra de spillere, der ikke har instruktion
Q-tennis og Tennisskole udgår i år. Q pga. manglende opbakning (Anni var den eneste deltager fra IFÅ) og Tennisskolen pga. de lange og seje tovtrækkerier med DGI om instruktørkræfter.
Dave renskriver og laver et udkast til endeligt program, der rundsendes til udvalget til endelig godkendelse.
Input til sommerfestbladet
Dave forfatter en tekst.
Diverse
Tennis i skolen afholdes igen i maj. Morten koordinerer. Som noget nyt inviteres 2. årgang og som tidligere år 5. årgang.
Næste møde
Afholdes tirsdag d. 3. april 2018
Tennisudvalgsmøde i tennishuset
d. 28/11 2017 kl. 18.30-22 ca.

Deltagere: John, Dave, Morten og Anni(ref.)

1. evt. opfølgning fra sidste møde
 Megen snak om løst og fast!

2. gennemgang af sæson 17, hvad gik godt, hvad kan gøres bedre?
 Hvordan får vi folk til at spille mere?
 Hvordan får vi flere medlemmer?
• Vi finder hver især min. 2 nye medlemmer til næste sæson.

3. orientering fra DGI møde d. 20. nov.
 Morten informerede om mødet og refererede andre klubbers erfaringer
 Vi skal være opmærksomme på at en DGI konsulent evt kan hjælpe os.

4. status på træner for 2018
 Vi regner jo med at Anders Bagai er træner næste år, - det har han lovet, - men holder det?

5. status på skuret
 Der er arbejdet godt af de frivillige og skuret lukkes inden længe, - der skal lægges fliser derinde, så containeren kan tømmes for vores grej, når vi bliver bedt om det.
6. samarbejde i udvalget, også fremadrettet
 Anni overvejer at stoppe for at give plads til et nyt udvalgsmedlem, - men tænker lige et par måneder mere…

7. eventuelt
 Der er bestilt 3 nye vinduer til gavlen.
 Hvis Mette/ledergruppen spørger mere ang d kr 3000 fra Søby Brugs, - så er det John der svarer!

Som jeg husker det, så skal John spørge Ernst, om:
 Tider i hallen til skumtennis og/el. tennis på stor bane med bløde bolde, - i januar, februar og marts.
 Kan vi holde nytårskur d 7/1 2018 med kaffe og rundstykker kl 9.30(Evt Ernst?) - og så spille skumtennis i en times tid og derefter et kort medlemsmøde. Slut senest kl 12!
Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 23. august 2017 i tennishuset
Deltagere: 19.30 - ca. 21.00 Anni, John, Morten og Dave

Referent: Dave

Følgende emner blev drøftet på mødet:

1. Klubstævne
Klubstævne holdes d. 9. september. Morten har udarbejdet et program og sender det til medlemmer.
Programmet ser sådan ud
09:00 Fælles morgenmad for alle
09:30 Familietennis samt juniorturnering
12:00 Fælles frokost
13:00 Seniorturnering
18:00 Middag for tilmeldte deltagere

2. Instruktion
Anders begyndte som træner efter sommerferie og forsætter til og med d. 5. september, dog ikke d. 29. august, hvor Morten og Mads står for juniorer og voksne spiller en mini-turnering.

Anders vil gerne fortsætte som træner næste år.


3. Tilbygning
John, Jan, René og Villy har fortsat med tilbygning i sidste uge. John kan ikke de næste 14 dage. Dave kontakter Jan for at aftale hvornår der kan bygges videre.

4. Afholdt foreningsmøde d. 22. august 2017
Dave deltog i foreningsmøde d. 22. august i cafeteria i hallen. Der var god fremmødt fra de forskellige afdelinger, 12 medlemmer i alt.
Dave oplyst bl.a.:
- Kassebeholdning i IFÅ er ca. 270.000 kr. per 1. aug. 2017. IFÅ regner med at regnskabsåret ender med et minus på ca. 100.000 kr. i året. –
Ledelsen spurgte om der må hænge reklamer på hegnet til tennisbanerne. Vi mener, at det ifald skal være vindskærme med påtrykt reklame på hegnet mod fodboldbanen. Dave melder tilbage til ledelsen.
- Spinning lokale etableres lige over for tennishuset. Vi skal spørge om det kan laves om, men det er formentlig for sent. Dave melder tilbage til ledelsen.
- De enkelte afdelinger skal selv søge fondsmidler, da Bente stopper som fondssøgningskoordinator.

5. Q-tennis kursus afholdt på IFÅ’s baner d 6. august, - 6 deltagere – heraf 5 udefra.

6. Medlemmer 2017
56 medlemmer i alt er tilmeldt tennis

7. budget 2018
Budgettet gennemgået og tilrettet, - Dave fremsender til Martin. Der er uklarhed om kr. 28000 som vi har fået i fondsmidler sidste år, - Dave spørger Martin.

Referat af udvalgsmøde d. 21. marts 2017, 19:30 – 21:30


Afholdt i tennishuset. Fremmødte: Anni, Dave, John og Morten (ref).

Uvelkommen adgang til tennishuset
Den stjålne låsebrik er blokeret, så den ikke kan anvendes for at få adgang til banerne og tennishuset. Anni har hentet logfilen, der er rundsendt til udvalgsmedlemmerne. Udskriften er gennemgået og det er umiddelbart svært at se et mønster i anvendelse af husets egen låsebrik. Der bliver låst op på mange forskellige tidspunkter morgen, formiddag, eftermiddag og aften på hverdage og i weekender. Der er intet stjålet fra huset. Vi mangler dog at få en endelig opgørelse over det (varslede) massive elforbrug.
John følger op hos Ernst.

Udvidelse af tennishuset
Ansv.: John.
Punktfundamentet er på plads.
John indkalder ekstra mandskab, hvis behovet skulle opstå.

Baneklargøring
Ansv.: John.
Der er bestilt grus og tromle. Dagene er reserveret til 5. og 8. april samt d. 22. april i reserve.

Instruktion
Ansv.: Alle
Vi mangler fortsat instruktør. Vi har prøvet alle vores tidligere kontakter samt 13 instruktører i Hadsten, Hinnerup og Randers – uden held. Vi søger fortsat.
Morten kontakter Hornslet, Hjortshøj-Egå (HEI) og Thorsager-Rønde (TRIF)
John kontakter Ole Sørensen, Brabrand Tennis

Dave har haft kontakt til Mørke tennisklub, der er i samme situation uden træner. Vi er fortsat interesserede i at dele vores instruktør med Mørke, da vi kan skrabe flere timer sammen og kan dele kørselsudgifterne.
Morten er tilmeldt K1 trænerkursus i AGF d. 6. maj. Han vil kunne bruges som juniorhjælpetræner

Program 2017
Vi har planlagt og opdateret den lille pamflet, der ligger klar til sæsonstart. Af kommende datoer kan nævnes

5. april kl. 18:00 Baneklargøring

8. april kl. 08:30 Morgenbord og baneklargøring. Frokost, når banerne er klar!

22. april kl ukendt Reserveret til baneklargøring ved behov

29. april kl. 09:30 Tennissportens dag – et Åbent Hus arrangement for nye interesserede

29. april kl. 13:00 Sæsonstart for alle medlemmer

24. juni kl 14:00 - ? Midsommerstævne med efterfølgende fest

Resten af sæsonprogrammet kommer på hjemmesiden og i pamfletten, der trykkes og lægges i tennishuset.

Tennissportens Dag d. 29. april
Ansv.: Morten
Vi er tilmeldt arrangementet og modtager snart gratis annoncemateriale (plakater og postkort). Vi skal have massiv annoncering i år i lokalområdets knudepunkter (hallen, Brugsen, forsamlingshusene) samt på hjemmesiden og FB.

Skoletennis i maj
Ansv.: Morten
Idrætslærerne på 5. og 6. årgang er kontaktet og interessen for arrangementet var meget positiv. Den 1. maj er reserveret og DGI (Mik Hulgaard) er kontaktet for at finde en instruktør. Sidste års instruktør Allan Rundberg er spurgt, men intet er endeligt bekræftet. Vores udgifter til arrangementet er steget betragteligt på kort tid (500 kr i 2015, 1000 kr i 2016 og nu til 2000 kr). Mik har oplyst at DGI’s tilskudspulje hurtigt er opbrugt, da denne type arrangement er meget populært. Morten har dog forhandlet prisen ned til 1500 kr, men vi prøver at få udgiften delt mellem skolen og IFÅ.
Morten tager kontakt til skoleleder Morten Rahbek Borup

Tennisskole
Ansv.: Morten
Afholdes d. 26.-28. juni på vores egne baner. Der er nu åben for tilmelding og de første 3 deltagere er tilmeldt. DGI finder instruktører. Tilmeldingsfrist d. 12. juni.

Fredags drop-in for juniorspillerne
Henning vil igen gerne stå for at låse op til banerne og til tennishuset fredag eftermiddag kl. 14-16.
Morten sender opslag ud på Conventus, når sæsonen starter.

Nyt banebookingsystem på Conventus
Ansv.: Anni
Er i testfasen og kommer op at køre inden sæsonstart

DGI holdturnering
Dame- og Mixholdet er klar. Er der mon flere interesserede turneringsdeltagere?
Dave sender forespørgsel ud på Conventus

Kontingent 2017
Anni hører Kirsten Østergaard ang. årets satser og beder om at gøre hjemmesiden klar til tilmeldinger.

Q-tennis
Anni har deltaget i et Q-arrangement i Aarhus 1900. Anni kontakter Lotte Gundtoft der er træner i Q-Tennis for at få en trænings-dag lagt på vores anlæg. Det sammen gør Mørke IF formodentlig, så der bliver i hvert fald 2 gode træningsmuligheder for quinderne. Se mere om Q-tennis konceptet her http://qtennis.dk

Sponsor
Allshirts har tilbudt sig som sponsor af tøj, sko og udstyr (se mere på allshirts.dk). Vi skal kontakte ledergruppen inden en evt. kontrakt indgås.
Anni kontakter Allshirts og hører om nærmere om ”tilbuddet”.
Referat af tennisudvalgsmøde d 2/3 2017 i tennishuset

Tilstede: John, Dave, Morten og Anni(ref.)
Huset
• John præsenterede tegninger til det nye skur, - som bliver en tilbygning til huset. John er byggeleder ift. økonomi og praktisk udførelse. Fundamentet skal påbegyndes i uge 10/11
Hallen er indforstået med at bidrage økonomisk, - så vore kr 20.000 i fondspenge rækker.
• Vi håber at få de store ruder i den anden gavl med i samme omgang. Vi har fondspenge fra tidligere, men lidt uklart hvor mange og om de stadig er tilgængelige?
Instruktion
• Der er spurgt til flere træneremner, - men det er svært at finde én. John spørger Mark i Skovbakken
• Morten spørger naboklubberne.
• Morten vil gerne på trænerkursus og sørger selv for tilmelding.
Aktiviteter
• Morten sender invitation til juniorstævne d. 18/3 til klubbens unge
• Udvalget arbejder videre med aktiviteter til den kommende sæson bl.a. Q-tennis og familie-tennis.
• Vi er tilmeldt Tennissportens dag d 29/4 – Morten og Leif Ilsø er tovholdere.
Diverse
• Nøgleboksen er brudt op og brikken er væk. Ernst har overfor John varslet et stort elforbrug i de sidste måneder. Anni tjekker låse-loggen, - og blokerer den stjålne brik, så den ikke længere kan bruges.
Mail sendt til udvalget...
• Morten har indkøbt ketsjergreb til låneketsjerne, - Henning monterer.
• Booking af baner: Anni har sammen med Kirsten Østergaard sat booking op i Conventus. Systemet kan bruges, men det er ikke så fleksibelt som vi er vant til! Den helt store fordel ligger i at kun ét system skal vedligeholdes. Nu prøver vi om vi bliver tilfredse med det - ellers må vi tilbage til det gamle system, - som kræver betaling og en ny administrator!
• Sommerfestbladet 2017: Anni sender vores bidrag til Mogens Greve - asap. (foto af tennisbørn 2016 og en tekst om familie-tennis)
• Hjemmesiden trænger til opdatering: bl.a. udvalget og kontingentsatser. Anni gør det.
• Der bliver ikke sommerfest-festival i år, - vi opfordres til at hjælpe til ved de andre aktiviteter.
Der bliver igen i år uddelt madbilletter til udvalget – til fredag el lørdag aften.
• Vi skal huske at læse referaterne fra foreningsmøderne!

Næste møde er tirsdag d 21/3 kl 19.30 i tennishuset (John sørger for varme i huset)
Punkter:
• Sæsonprogram
• Baneklargøring (5/4 og 8/4)
• Instruktion og træner
• DGI holdturnering