2016

Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 17. november 2016 i tennishuset
Deltagere: 19.00 - ca. 20.30 Anni, John, Morten og Dave
Afbud: Jan

Referent: Dave

Følgende emner blev drøftet på mødet:

1. Tilbygning (skur) til tennishuset
John undersøger hos Rune Toft om Hallen giver tilskud til vores nye skur (tilbygning ved den nordlige gavl af tennishuset). Skuret bygges til foråret - såfremt økonomi er på plads.


2. Ungdomsafdeling
Morten er kontaktperson for ungdomsafdeling.
John rykker Anders Bagai ang. træner for næste sæson.
Henning vil gerne være med som tovholder på tennis for unger om fredagen.
Der afholdes DGI K1 kursus d. 6. og 7. maj i Viby. Morten vil deltage og Anni spørger Henning om han også vil med.


3. Låse
Der er utilfredshed med det elektroniske låsesystem. John ringer til Bonne Låse for at drøfte situationen.


4. Afholdt foreningsmøde d. 8. november 2016
Dave deltog i foreningsmøde d. 8. nov. i cafeteria i hallen. Der var god fremmødt fra de forskellige afdelinger. Hovedpunkter fra mødet:
- Kassebeholdning i IFÅ er OK, p.t. ca. 600.000 kr. IFÅ regner med et regnskabsår der ender med ca. et nul resultat.
- IFÅ mangler sponsorer
- IFÅ mangler medlemmer
- Martin sender os regneark til næste års budget
- Ivar mindede os om at når vi bruger køberkort i Brugsen skal vi husk at sende kvitteringer til ham
- Status på tilbygningen til hallen: sokkel er støbt og sandpude er indbygget, og der holdes pause til foråret
- Fyrværkeri salg d. 29. (kl. 10 - 18), 30. (kl. 10 - 18) og 31. (kl. 10 - 14) dec. Der planlægges også efter forsalg d. 16. og 17. dec. Vi bliver kontaktede og der opfordres ti lat andre end kun udvalgsmedlemmer hjælper til.
- Lars Schmidt holder som formand i IFÅ til årsmødet d. 23. februar 2017
- Næste foreningsmøde er d. 19. januar 2017


5. Nytårskur 2017
Nytårskur (skumtennis i hallen) holdes enten d. 7. eller 8. januar. Anni booker hallen og Dave sender indbydelse ud til medlemmer.

6. Medlemstal 2016
I alt blev vi 62 medlemmer i IFÅ Tennis i år.

7. Diverse
- På første møde i det nye år finder vi datoer til udvalgsmøder for hele året
- Henning vil afholde 3 skumtennis turneringer. Han kommer med datoer og tidspunkter
- Henning har bestilt et nøglebrik til hallen
- Morten køber ketchergrib hos In-sport til låneketcher
- Booking Portal lukker. Vi skal bruge Conventus fremover. Anni kontakter Kirsten Østergaard ifm. oprettelse af booking på Conventus
- Jan har sagt til John, at han ikke ønsker at forsætte i tennisudvalget. Tak for indsatsen Jan.

Referat af udvalgsmøde d. 29. marts 2016, 19:30 – 21:30
Afholdt i tennishuset. Fremmødte: Anni, John, Jan, Dave og Morten (ref).
 
Træneremner
Sidste års træner, Andreas Moltke-Leth, har definitivt meldt fra til at træne om onsdagene. Han har fået et bedre tilbud fra Brabrand Tennisklub. Han foreslår i stedet fredage fra kl. 17. En løsning vi
ikke umiddelbart er stemt for, derfor har Dave kontaktet forrige års træner, Kasper Hald, men foreløbigt har hverken besked på telefonsvarer eller mail, resulteret i et svar fra ham.
Dave har også kontaktet Mørke tennisklub, der er i samme situation uden træner – de har derfor kontaktet Hornslet Tennisklub og Mik Hulgaard (DGI) for hjælp. Endnu ikke et konkret resultat.
Vi er fortsat interesserede i at dele vore træneremne med Mørke, da vi kan skrabe flere timer sammen og kan dele kørselsudgifterne til den kommende træner.
Vi søger videre:
Dave kontakter Leif Ilsøe
Dave kontakter Peter Hinge, Anders Bagai
Dave kontakter Jørgen Hinge for alternative emner
John kontakter Ole Sørensen, Brabrand Tennis
 
Program 2016
Vi har planlagt og opdateret den lille pamflet, der gerne skulle være klar til sæsonstart. Af kommende datoer kan nævnes
10. april kl. 10:00 Skumtennis i hallen
Anni booker haltiden og Dave sender reminder ud på Conventus
10. april kl. 12:00 Opstartsmøde i tennishuset for alle medlemmer
Dave sender reminder ud på Conventus
13. april kl. 18:00 Baneklargøring
16. april kl. 10:00 Baneklargøring
23. april kl ukendt Reserveret til baneklargøring ved behov
John og Jan skaffer grus, maskiner og andet nødvendigt materiel
30. april kl. 10:00 Tennissportens dag – et Åbent Hus arrangement for nye interesserede
Ansv.: Morten
30. april kl. 13:00 Sæsonstart for alle medlemmer
Resten af sæsonprogrammet kommer på hjemmesiden og i pamfletten, der trykkes og lægges i tennishuset.
Tennis i skolen i maj i samarbejde med DGI
Morten har kontaktet idrætslærerne i 5. og 6. årgang, for at spørge til interessen og evt. reservere en dag i maj, hvor den ene klasse får instruktion og formiddagen og den anden om eftermiddagen. DGI
skal kontaktes hurtigst muligt for at få en træner i spil. Idrætslærerne har dog endnu ikke givet svar, så Morten rykker dem.
Boldkanon
John har fået en pris på et en møntindkastautomat (samme model som lysanlægget). Mogens Bøgeskov oplyser at det vil koste ca. kr 4000. Umiddelbart en dyr løsning og John vil høre ham om
det kan gøres billigere. Alternativt kan vi sætte automaten på vores sponsorønskeseddel til Bente
En andel løsning kunne være at vores nøglebrikker kan anvendes til at låse op for boldkanonen.
Brikkerne skal så kodes til de medlemmer som har forudbetalt et sæsonabonnement til boldkanonen. Umiddelbart virker det som den mindst bøvlede løsning, der også er let at administrere. John kontakter Bonne Sikring for en pris – kan evt. også sættes på sponsorønskesedlen
Tyveri i depotrummene ved hallen
Der er stjålet en buskrydder, en spand med brugte tennisbolde og en boldopsamler. Episoden er politianmeldt og John kontakter Lars Schmidt ang. evt. anmeldelse til forsikringen.
Fællesspil for børn
Henning vil gerne stå for at låse op til banerne og til tennishuset en fast eftermiddag, hvis et hold børn og unge udtrykker interesse for at spille efter skole / SFO / Juniorklub. Han vil gerne have yderligere mindst 1 forældre tilstede. Der savnes koordinering. Kræver det tilmelding eller dukker man bare op? Hvor mange, skal have interessen, før vi starter initiativet op?
Sponsorønskeseddel
Morten har oprettet en ønskeseddel, der løbende kan opdateres, når vi kommer i tanke om ønsker. Den ligger på Conventus under Arkiv/Tennis/Filer
Referat
Tennis møde 9/2 2016 kl 19.30-22 ca
Deltagere: Jan, Dave, Morten, John og Anni (ref)

Budget 2016
• Tennisbudgettet var rundsendt til udvalget og vi tog en kort gennemgang. Der er usikkerhed om hvor meget multikontingent betyder for resultatet, - men som det ser ud nu har vi et budget 2016 der går i 0
Referat fra foreningsmødet 4/2 2016
Anni refererede fra foreningsmødet… bl.a.
• Projektet omkring Lime Brugs, parkourbane, outdoor-fitness, legeplads, borde/bænke og pergola
• IFÅ årsmødet er d 1/3 kl 19.30 Dave skriver udkast til årsberetning og vi andre kommenterer. Beretningen mailes til Søren Langdahl senest d 20/2, - hvorefter det bliver lagt på hjemmesiden, så folk kan læse det der… Ledelsen beder om min én repræsentant fra hver afdeling møder op og besvarer eventuelle spørgsmål til beretningen.
• Indlæg til sommerfestbladet skal være Mogens Greve i hænde senest 20/3. Brug så vidt muligt årsberetningen…
• Ledelsen beder om en ”ønskeliste” fra os, så vil Bente sørge for at relevante fonde bliver søgt rettidigt.
• Ivar efterlyser lokaletilskud? John oplyser at det har vi fået, dog kun omkring kr 3000 i mod de søgte kr 9000!
• Der er IFÅ lederaften-arrangement fredag d 8/4

Sæson 2016
• Vi prøver med et opstartsmøde for alle tennismedlemmer søndag d 10/4 kl 10-11.30 skumtennis derefter møde i en times tid (pizza e. lign)
Punkter til mødet: Baneklargøring, deltagelse i turnering, instruktion, drop-in, boldkanon, - find selv på flere punkter!
• John spørger Henning om han evt vil stå for fællesspil for børn/unge fredag eftermiddag eller en anden eftermiddag, så børnene har mulighed for at spille mere?
• Baneklargøring onsdag d 13/4 kl 18 og lørdag d 16/4 kl 8.30 (eller ugen efter hvis vejret kræver det) Linjer og net ordnes i ugen op til d 30/4. De implicerede aftaler selv tidspunkt.
• Dave kontakter Andreas ang. instruktion. Vi foreslår tider som sidste år, dvs børn fra 17-18 og voksne fra 18-19. I år er alle voksne velkomne til instruktion.
Udvalget finder en frivillig til at hjælpe Andreas til børnetræningen. En hjælpende hånd vil give bedre mulighed for at alders- og niveauopdele børnetræningen
• Sæsonstart lørdag d 30/4 kl 13
• Instruktion begynder 4/5
• Tirsdags-damerne opfordres til at fortsætte spillet (efter de gældende regler for booking) - og gerne få flere med!
• ”Tennis i skolen” for 5. og 6. årgang i samarbejde med DGI. Morten kontakter skolen om de er interesserede i et arr medio maj. Derefter kontaktes MIK fra DGI
• Tennisskole – DGI kontakter os og vi siger ja tak, hvis der er børn nok til det.
• Boldkanonen: vi snakkede om et kontingent for fri brug i hele sæsonen på fx kr 100/pers. Ikke besluttet endnu…
• Hallen er fri fredag eftermiddag kl 14.30-16.30 – John foreslår noget skumtennis/ketsjersport og snakker med Heinz derom
 
Næste møde tirsdag d 29/3 kl 19.30 i tennishuset
 
Således opsnappet og med god hjælp fra Daves noter!
Anni Kjeldsen