2014

Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 1. oktober 2014 i klubhuset
Deltagere: 19.00 - 21.30 Anni, John, Jan og Dave
Deltagere 19.00 - 19.55 Lars Schnidt og Birte Jensen fra Ledergruppen
Referent: Dave

Følgende emner blev drøftet på mødet:
1. Fremtidig struktur af udvalget
2. Forslag til kontingent
3. Ansøgninger til fonde
4. Diverse
5. Næste møde

1. Fremtidig struktur af udvalget
Som tidligt nævnt ønsker Anni ikke at fortsætte som formand i den nuværende rolle i Tennis Afdeling. Der er ikke andre i nuværende udvalget, der ønsker at overtage formandsposten. Der skal enten findes en ny formand blandt medlemmerne eller formandens nuværende opgaver fordeles blandt udvalgets medlemmer.
I første omgang blev det aftalt, at spørge bredt ud i Tennisafdeling om nogen har lyst til at være med i udvalget. Personer som er interesseret i enten at være med i udvalget eller påtage sig formandspost må gerne henvende sig til udvalget.

Kirsten Østergård spørges direkte om eventuel hjælp til håndtering af kontingent.

Udvalgets nuværende aktiviteter:
Hus og baner: John og Jan
Administrative opgaver som f.eks. Conventus, styring af nøgler og online booking: Anni
Instruktion: Dave
Aktiviteter: Fordeles blandt udvalgtsmedlemmer

Lars har bedt udvalget om at udarbejde arbejdsbeskrivelser for specifikke aktiviteter, som har hørt til formanden, men skal omfordeles til øvrige udvalgtsmedlemmer.

Indtil videre fortsætter Anni som kontaktperson for Tennis Afdeling.

2. Forslag til kontingent
Lars har bedt udvalget om at komme med forslag til ændringer til kontingent.

3. Ansøgninger til fonde
Anni har udarbejdet en ansøgning vedr. tilskud til nøglesystemet. Ansøgning afleveres til Hvilsager - Lime Sparekassen i aften. IFÅ har været for sent ud med ansøgninger ang. Søby Fonde.

4. Diverse
Der er 25 års jubileum i Tennis Afdeling i maj 2015. Der skal festes!

5. Næste møde
Næste møde holdes d. 20. november kl. 19 i klubhuset. (Jan bestiller hos Ernst el anden?)

Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 21. august 2014 i klubhuset
Deltagere: Anni, John, Jan og Dave

Referent: Dave (stor Tak for det, Dave!)

Dagsorden:

Følgende punkter blev drøftet til mødet:

1. Mulighed for reduceret kontingent for resten af sæson, m.v.
2. Udvalg
3. Arrangementer: Tennisstævne og fest lørdag d. 6. september
4. Instruktion
5. Næste møde

1. Mulighed for reduceret kontingent for resten af året m.v.
For nye spillere er der mulighed for at tegne et reduceret kontingent svarende til 1/3 del af helårs kontingent og gældende fra d. 1. sept 2014 til 1. maj 2015. Denne mulighed er gældende for alle kontingentgrupper.

Der er enighed om, at de børn, der har betalt fuldt børnekontingent (525 kr.)- vil få mulighed for at få 175 kr. tilbagebetalt, da børnekontingenten vurderes at være for dyr. Dette gælder dog ikke for børn, der allerede er dækkede under familiekontingent. Anni skriver til de 5 børns forældre som det drejer sig om.

I øvrigt starter multikontingent pr. 1. september.

2. Udvalg
Anni ønsker ikke at fortsætte som formand i Tennisudvalget. Der skal findes en afløser indenfor et par måneder. Personer som er interesseret i opgaven kan henvende sig til udvalget. Alternativt kan en anden model for udvalgsarbejdet aftales, således at ansvar og opgaver fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne? Vi bør finde 1-2 udvalgsmedlemmer mere.

3. Arrangementer: Tennisstævne og fest
Jørgen og Jan har planer for en turnering lørdag d. 6. september med efterfølgende fest. Flere detaljer kan ses på nettet og i klubhus.

4. Instruktion
Det går stadig fint med vores instruktør Kasper Hald. Sidste instruktionsdag/-aften er onsdag d. 27. august. Antallet af deltagere både om eftermiddag og aften er faldende efter sommerferie.


5. Næste møde
Næste møde holdes d. 1. oktober kl. 20 i klubhuset.
Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 27. maj 2014 i klubhuset
Deltagere: Anni, John, Jan og Dave

Referent: Dave

Dagsorden:

Der blev udsendt følgende dagsorden til mødet:

1. Implementering af nyt nøglesystem, - herunder brugerbetaling for chippen (brik)
2. Kontingent og medlemmer - og multikontingent/klippekort?
3. Arrangementer: d. 21/6: midsommer-stævne og klubstævne senere
4. Evt. hjælp fra medlemmer f.eks. har Jørgen H tilbudt sig.
5. Instruktion og DGI turnering
6. Kommunikation i udvalget
7. Diverse
8. Næste møde


1. Implementering af nyt nøglesystem
Bonne Låse i Hornslet installerer det nye elektroniske nøglesystem fredag d. 6. juni. Vi blev enige om et depositum på 100 kr. pr. brik. Anni tager imod medlemmer på fredag kl. 16 -18. og udleverer brikker, dog kun til dem der har betalt deres kontingent for 2014. Dave udarbejder en e-mail til medlemmer om udskiftning af nøglesystem.

2. Kontingent og medlemmer - og multikontingent/klippekort?
IFÅs Multikontingent er ikke klar endnu. Og det er skidt!
Et klippekort system for Tennis blev også drøftet, men vi synes det vil være for besværligt at administrere.

3. Arrangementer: midsommer (d. 21. juni) og klubstævne
DGI holder junior Tour i IFÅ - Anni er tovholder.
Vi holder midsommer arrangement for alle medlemmer kl. 14 - 17 med evt. grill bagefter. Dave er tovholder og hænger tilmeldingsliste op i klubhuset.

4. Evt. hjælp fra medlemmer
Vi søger lidt ekstra hjælp til bl.a. administrative opgaver for Anni og evt. hjælp til turneringer d. 21. juni og til klubstævne. Dave kontakter Jørgen H ang. turneringer.

5. Instruktion og DGI turnering
Det går fint med vores nye instruktør Kasper Hald. Der er ca. 10 - 12 unger om eftermiddagen og op til 7 begyndere/lette øvede voksne om aften. Deltagerne er godt tilfredse med instruktionen. Dave beder Kasper om at minde deltagerne om betaling af kontingent senest d. 5. juni.

Herredouble i DGI turnering afmeldes grundet manglende spillere. Øv.

6. Kommunikation i udvalget
Vi i udvalg skal være bedre til at svare på e-mails, da det ellers er svært at få afklaret diverse problemstillinger. Der var enighed om at stramme op!

7. Diverse
Der bliver ingen tennisskole i år i Ådalen. Det bliver i Hornslet.

Ang. Tennis i skole har Anni skrevet til Rasmus og Morten ang. 5. klasse. (DGI kommer med en instruktør).

Tennis netværk på Djursland - reklame for opstart blev droppet i sidste øjeblik.

Anni meldte ud at der var fællestræning i torsdags. Der var 12 spillere fra 5 klubber, men kun Anni fra IFÅ. Der er fællestræning igen på tirsdag i Hornslet.

8. Næste møde
Næste møde holdes d. 21. aug. kl. 20 i klubhuset.

Referat fra Udvalgsmøde i IFÅ Tennis afholdt d. 6. marts 2014 i klubhuset

Deltagere: Anni, John, Jan og Dave

Referent: Dave

Dagsorden:

Der blev ikke udsendt formelt dagsorden til mødet men følgende emner blev drøftet:

1. Bemærkninger til sidste mødereferat

2. Udestående

3. Instruktion

4. Børneattester

5. Baneklargøring

6. Diverse

7. Næste møde

 

1. Bemærkninger til sidste mødereferat

Der var ingen bemærkninger til sidste mødereferat.

2. Udestående

Der skal indhentes priser til elektronisk nøglesystem. Jan og John mødes med en fra Djurs Låse ved tennisbanerne på tirsdag for at kigger på forholdene. Djurs Låse kommer med et tilbud for et elektronisk nøglesystem til tennisbanerne og klubhuset.

John har talt med en fra Bonne Låse og der blev oplyst en opstartspris på 10.000 - 15.000 kr. plus 5.000 pr. dør. I alt regnes der med en pris på ca. 20.000 kr. for et elektronisk nøglesystem til tennisbanerne og klubhuset. John kontakter ham igen og aftaler et besøg.

Udtræks el-ledning til boldkannonen er købt ind og monteres til forårsklargøring.

Jan har undersøgt priser til udvendig belysning. Mogens Bøgeskov har givet en pris på ca. 3.000 kr. for 2-3 lampe inklusiv montering. De skal kunne slukkes, tændes hele tiden og kører på timer. Udvalgt sagde ja tilbuddet.

Mulighed for at etablere en indendørs tennisbane som en del af fremtidig multihal blev drøftet. John har talt Jørgen Larsen ang. gulvtype. Gulvtypen skal naturligvis koordineres med funktionskrav fra andre afdelinger f.eks. Gymnastik Afdeling. John har også talt med Virklund Sport ang. gulvbelægning. Virklund sender en liste med referencer.

Det blev aftalt at Jan vil snakke med Rune om status på indendørs multihal-projekt og om vores klare interesser i at være med.

John har tidligere oplyste en pris på 11.000 kr. fra Stark for de 4 vinduespartier. John søger om tilskud.

Der mangler fugning af vinduer og aftræk til omklædningsrum.

Hjertestarteren placeres i skabet ved klubhuset igen inden sæsonstart.

3. Instruktion

Til den nye sæson satser vi på at finde en instruktør til vores juniorspillere. Dave har undersøgt muligheden hos Kasper Hald. Han tilbyder instruktion til juniorspillere til 200 kr. i time plus 100 kr. i kørepenge. Han kan kun om onsdagen fra ca. kl. 14.30.

Udvalgt blev enig i at gå videre med Kaspers tilbud til instruktion til juniorspillere, dog skal detaljer ang. antal timer, kørepenge osv. på plads.

Kasper skal udfylde en børneattest såfremt han instruerer i IFÅ Tennis.

Dave kontakter Kasper igen for at høre om han også er interesseret i at instruere begynderholdet fra ca. kl. 18.

Såfremt der ikke kan finde en ekstern instruktør til begynderholdet forespørger Dave andre klubmedlemmer (evt. udvalgsmedlemmer, Jørgen H, Peter H, Oskar, Sysser, Johan, Leif Ilsøe, m.fl.), om de er interesseret i at give en hånd en til to aftener med instruktion til begynderholdet. Alle er velkommen til at byde ind med kandidater til Dave.

Lone Rasmussen har tidligere tilbudt at stå for lidt børnespil om fredagen efter skole. Hun har brug for en hjælper.

4. Børneattester

Anni uddelte børneattest - blanketter til instruktører (John og Dave), der træner vores juniorspillere. Hvis der er problemer med udfyldning kan Bente Jensen, IFÅ hjælpe.

5. Baneklargøring

Vi prøver med en tidligere sæsonåbning i år, dvs. lørdag d. 26. april.

Baneklargøring deles sædvanligvis over to dage, onsdag d. 9. april kl. 18.30 - generel oprydning og lørdag d. 12. april kl. 8.30 (Obs. vi prøver noget nyt i år, og indkalder dem, der skal hjælpe lørdag d. 12. april, Det bliver ca. 10 - 12 personer til selve baneklargøring).

Vi har en weekend i reserve såfremt vejret er imod os.

John har bestilt grus og han bestiller tromler. Vandet lukkes op.

6. Diverse

Der blev drøftet en helsides reklame i Djurslandspost. Udgift på 700 kr. pr. klub betales sammen med andre tennisklubber på Djursland. Reklamen angiver dato for åbent hus i klubben samt adressen til hjemmesiden på nettet. Udvalgt stemte ja til reklamen.

Ang. DGI turneringer regner vi med at stille op med 3 hold igen i år. Anni melder til og kontakter holdlederne fra sidste år.

Boldkannonen skal transporteres til klubhuset inden sæsonstart.

7. Næste møde

Næste møde i tennisudvalg holdes torsdag d. 3. april kl. 19.30 i klubhuset.

 

Referat fra tennisudvalgsmøde afholdt d. 7. januar 2014

Deltagere: Anni, John, Jan og Dave

Referent: Dave

Dagsorden:

Der blev ikke udsendt formelt dagsorden til mødet men følgende emner blev drøftet:

1. Skole - IFÅ samarbejde ifm. kommende skolereform

2. Instruktion

3. Børneattester

4. Udestående

5. Diverse

6. Næste møde

1. Skole - IFÅ samarbejde ifm. den kommende skolereform

Dave spurgte til evt. skole - IFÅ samarbejde ifm. den kommende skolereform. Der er vist sat noget i gang i IFÅ regi. Tennisudvalget afventer et konkret udspil fra hovedforening, før vi tager stilling til det.

2. Instruktion

Til den nye sæson satser vi på at finde en instruktør til vores juniorspillere. Dave undersøger muligheder hos Kasper Hald, men alle er velkommen til at byde ind med kandidater. Vi skal være tidligt ude for at finde en instruktør!

Lone Rasmussen har tilbudt at stå for lidt børnespil om fredagen efter skole. Hun har brug for en hjælper dertil.

Vi sigter efter at instruere begynderhold for voksen fra kl. 18 til 19. Evt. bliver det et trænerhold der instruere på skift.

3. Børneattester

Der skal udfyldes børneattester for instruktører m.v., der træner vores juniorspillere. Anni sender en blanket til Dave, John og evt. Johan.

4. Udestående

Der skal indhentes priser til elektronisk nøglesystem (Jan). Installeres til den kommende sæson.

John oplyste en pris på 11.000 kr. fra Stark for de 4 vinduespartier. John sørger om tilskud.

Jan undersøger priser for udvendig belysning, som stadig er et ønske.

Der mangler stadig fugning af vinduer og aftræk til omklædningsrum.

Der skal monteres en udtræks el-ledning til boldkanonen i kanon-huset.

John opbevarer hjertestarteren hjemme i vinterperioden.

5. Diverse

Almanak blev gennemgået.

Boldkanonen står godt og trygt i vinterhi.

6. Næste møde

Næste møde i tennisudvalg holdes torsdag d. 6. marts kl. 19.30.