2012

Referat af møde i tennisudvalget fredag den 16.november 2012 kl.19 i tennishuset.

Der forelå afbud fra Camilla og Leif Ilsøe.

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidst: Opfølgning på løse ender fra referatet, el-ledning til kanonhus skal graves ned af Leif, kanonen er kommet i vinterhi på Møllegården, Camilla rykkes for skitse til forældrefolder, så den kan være klar til sæsonstart 2013, Jan og John garanterede, at hjertestarteren er opsat til samme sæsonstart, og at pengekassen til banelyset bliver repareret, det endelige medlemstal for 2012 er på 120 medlemmer – det samme som året før, Anni følger op på erkendtlighed til instruktørerne, omfanget af hjælpeinstruktørernes deltagelse i instruktionen undersøges af Dave, spørgsmålet om betalingen for brug af lyset tages op til foråret.

Hermed var referatet godkendt.

Kontingent og økonomi: Bortset fra udgifterne efter tyveriet i skuret, så har det ikke været et dyrt år. Status pr. 1.10. blev omdelt og gennemgået, og på grundlag herfra blev budget for 2013 opstillet. Forsikringspost på godt 8000,- undersøges af Anni, ligesom enkelte andre poster tjekkes af John, som sidder inde med sin erfaring fra de gode gamle dage…

Instruktion og turneringer: Dave konstaterede, at voksen-instruktionen er forløbet godt, med god tilslutning, og det forventes, at man fortsætter ordningen i næste sæson. Det er et spørgsmål, om Leif Ilsøe kan fortsætte, da han er hårdt presset af sit erhverv.

Børne-instruktionen havde fra start ligeså mange deltagere som de voksne, og spørgsmålet om en lønnet instruktør drøftedes, ligesom en hjælper, der er god til at binde snørebånd og puste på skrammer, søges. Vi skal søge at være bedre klar ved sæsonstart!

Ved turneringer skal udmeldte datoer for finaledag fastholdes! Dave vil gerne fortsætte som instruktør, men stopper som turneringsleder. Spørgsmålet om klubturnering i 2013 afgøres på planlægningsmødet i foråret 2013.

Baner og hus, herunder pasning af baner og anlæg i 2013: Vi har anskaffet en petroleums-varmeovn, så vi kan undgå at bruge den dyre el-varme. Brugsanvisning på opslagstavlen skal læses, inden man må benytte ovnen. Ekstra brændstof er i skuret. Leif stopper med den nuværende ordning for baner og anlæg, samt som sjakbajs for de rigtig voksne, John taler med de øvrige rigtig voksne om at overtage jobbet, ellers findes en lønnet banemand.

Jan foreslog at vi anskaffer et helt nyt lysanlæg, efter et tilbud fra lokal ekspert, og at vi derefter spørger Mogens el-installatør. Jan undersøger til næste møde.

Udvalget håber at det sociale eksperiment med de rigtig voksne fortsætter, selvom det svinder i de aktives antal!

Arrangementer: Det annoncerede skum-stævne i hallen blev aflyst, da der kun var tre tilmeldte – men vi prøver igen d 9. december!

Nytårskuren og skumtennis blev fastsat til 6. januar kl 10-12, med et efterfølgende årsmøde med traktement i tennishuset.

Fondsmidler – hvad skal vi bruge dem til? John har modtaget check på 2500,- fra Søby Brugs til en sol-ventilator i tennishuset, denne opsættes snarest, da bilag skal afleveres.

Beløbet fra Hvilsager Fonden bruges til udskiftning af gavlvinduerne samt til sensorstyret udvendig belysning på huset. Leif gjorde opmærksom på, at tagrenderne trænger hårdt til den reparation, de har ventet på i 5-6 år! John og Jan undersøger priser og løsning.

Tennisudvalget 2013 – hvem er med? Anni oplyste, at hun undervejs havde mistet lysten, men at hun alligevel tager et år til, og hun fik i debatten besked på, at hun skulle søge at blive bedre til at bede de øvrige udvalgsmedlemmer og andre til at løse nogle af opgaverne. Udvalgsmedlemmerne skal blive meget bedre til at overholde de aftaler og løfter som de selv indgår og som aftales på møderne.

Leif Ilsøe har også her mangel på tid og Leif Jensen går også ud, da han mener at have aftjent sin værnepligt! Andre emner undersøges, man må med alle midler søge at få nogle unge ind – gerne forældre til nogle af børnene…

Næste udvalgsmøde afholdes, når det nye tennisudvalg er valgt.

Da det var årets sidste møde i udvalget, hyggede man sig, i varmen fra vores nye ovn, med smørrebrød og lidt til halsen, så man også kunne få talt om alt det, som ikke passede ind i dagsordenen. Det var vældig hyggeligt, og referenten var først hjemme omkring ved midnat – langt over hans normale sengetid!

Refereret af Leif Jensen

Tennismøde torsdag d 23/8 kl. 19.30 i tennishuset

Anni bød velkommen, afbud fra Camilla, Leif Ilsøe ikke mødt.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst

Mødet gennemgik løse ender fra sidste møde:

Installatør Mogens har trukket el over i kanonhuset (samt sat stikkontakt i pc-skab og udskiftet udvendig sensor og stikkontakt) Ledning ved kanonhus graves ned af Leif, John støber bund, og der lukkes af for løse bolde under huset. Jan fremskaffer og opsætter selvoptrækkelig forlængerledning i kanonhuset. René har monteret lampe ved pc-skab. Hængelås til lågen på materielpladsen er repareret. To pærer i banebelysningen søges udskiftet snarest.

Arrangementet ”Tennis i skolen” udsat til næste sæson.

Tennisskolen blev aflyst, da tidspunktet ramlede sammen med andre ”skoler” og ferietilbud.

Camilla fortsætter med at udarbejde tekst til forældre-folder, så den er klar ved starten af næste sæson.

Al instruktion slutter på tirsdag den 28.august, og for børnene er der afslutningsarrangement tirsdag den 4.september, John aftaler med Johan.

Der er DGI gæsteinstruktion for voksne tirsdag den 4. OG 11. september, Dave opsætter tilmeldingsliste.

Mødet var enige om, at nu skal hjertestarteren op!!!

Der arbejdes videre med ideerne om etablering af en minibane.

Jan o.a. overvejer etablering af et aflåseligt skab i dameomklædning – i løbet af vinteren.

Indskærpelsen om benyttelsen af kanonen syntes at have hjulpet!

Hermed blev referat af møde 21.6.-12 godkendt.

 1. Arbejdsgrupperne rundt:
 1. Kontingent og Økonomi: Medlemstallet er p.t. 143. Det meste af kontingentet er betalt, de sidste børn rykkes af Leif. Der er balance i økonomien! Mht. familiekontingentet blev det fastslået, at kontingentet omfatter husstanden dvs med hjemmeboende børn.
 2. Instruktion og turneringer: Der opstår problemer, når vi ændrer de datoer som er meldt ud, så det undgår vi fremover. Dave opsætter tilmeldingsliste til fest efter turneringsafslutning, evt. flyttes den over i tennishuset, alt efter deltagerantal. Anni søger at arrangerer et damestævne inden vinterpausen. Erkendtlighed til alle instruktører på linie med andre instruktører i IFÅ. Johan Drejers umådelige tålmodighed ved børneinstruktionen tilgodeses. Pengekasse til betaling for lys søges repareret af John og Leif.
 3. Baner og hus: Kanonen er under reparation, Leif Ilsøe har aben, hvilket Anni gør ham opmærksom på! Der er problemer med rigtig mange småsten på banerne i år, hvilket nok har flere årsager, klima, for tyndt gruslag, og for hårde skagler på banemåtterne. Lunker i banen fyldes efter af Leif, der også appellerede til, at man altid sætter sømmet i den næstsidste slidse, når liniers skal repareres!
 4. Børn & Unge: ingen fremmødte - Se under sidste referat.
 5. De rigtig voksne: Kører stabilt med op til ti deltagere, og vi skal snart have et ålegilde!
 6. Program, Web og Arrangementer: Hovedformanden beklager, at TENNIS er glemt i sæsonstarts-annonce, der indrykkes evt. en tennis annonce hvis vi skønner det nødvendigt.
 7. Forslag til ansøgninger til de lokale fonde? Vi søger om et sæt speed-stangtennis, samt lidt udebelysning rundt om tennishuset, styret af en bevægelse-sensor, og om en Solar-Venti ventilator til tennishuset, evt. med mini-opvarmning! John finder fakta og beløbsstørrelser, Leif formulerer ansøgninger. Sidste frist formodentlig den 1.oktober.
 8. Vinter-tennis-tilbud: Stævner med skumtennis efter behov, fx en gang pr måned vinteren igennem. En weekend-formiddag for både børn og voksne. Evt. udflugt for børn og voksne til DGI/AGF tennis-eksperimentarium! Anni agiterede for deltagelse i IFÅ-lederaften den 21.september. Poul Andersen fra ÆldreSagen i Rosenholm har søgt om benyttelse af tennishuset i.f.m. anlæg og brug af en KROLF-bane (en mellemting mellem golf og kroket) på det grønne areal, især i dagtimer, hvilket tennisudvalget er positivt indstillet overfor. Udvalget drøftede mulighederne for etablering af en indendørs tennisbane, gerne i forbindelse med Ådalshallen, og man efterlyste, hvordan det går med de påbegyndte renoveringsplaner.
 9. Andre relevante punkter: Næste møde i udvalget: Fredag den 16.november med evaluering af sæsonen og før- julegodter! Mødet slut kl.21.15.

Ref. Leif Jensen

 

Tennisudvalgsmøde d 21.juni kl. 18 i tennishuset

Anni bød velkommen, udvalget var fuldstændig fuldtallig, man fulgte stort set det udsendte dagsordensforslag.

Bemærkninger til referatet af sidste møde den 23.maj:

Jan gjorde opmærksom på, at de sidste detaljer ved kanonhusets fundament burde ordnes, aftale: Sker mandag/tirsdag i kommende uge ved Leif Ilsøe og John, som også bestiller installatør Mogens til at trække EL over i huset til en selvoprullende ledning, som Jan fremskaffer.

Anni beklagede, at arrangementet ”tennis i skolen”, som vores lokale lærere stod for, ikke var blevet til noget. Forslag om, at det fyres af efter ferien, også selvom det så ikke får den samme hvervningseffekt, som i starten af sæsonen.

Referenten takkede rørt for opmærksomheden i forbindelse med sin 80 års dag, og anmodede også om, at dagsordensforslags punkter nummereres og uden underpunkter!

Det elendige og snørklede kontingentsystem blev drøftet, ved et enormt arbejde fra Anni har de fleste voksne nu fået betalt. John og Leif Jensen har med besvær fået indsamlet navne på 28 børn til instruktion og søger at få de sidste med. Dem vi har data på tilsendes en mail af Anni, dels omkring kontingentbetaling, og dels omkring de nu ordnede forhold ved instruktionen, som var noget kaotisk ved starten, og som nok har afholdt nogle fra at fortsætte. Leif sender adresselisten til Anni.

Man drøftede, om kontingentstørrelsen for børnene stod i forhold til tilbuddet, sammenlignet med de andre aktiviteter, og udvalget overvejer at gøre dette tilbud bedre.

Camilla søger at opstille et forslag til en instruktiv folder om de praktiske forhold til ”nye” forældre, som løbende kan tilsendes disse.

Vi er med i foreningens tilbud om aktiv ferie for børnene, hvor tennis er på programmet om eftermiddagene den 2. og 4.juli – men vi mangler en eller flere voksne vejledere, da vores unge instruktører alle er ude og lave tennisskoler andre steder! Torben Langballe spørges.

DGI afholder tennisskole i Ådalen fra kl.9 til 15 den 30. 31.juli og 1.august, pris 405 kr. tilmelding inden den 30.juni. Kontaktperson Camilla. Folder kan afhentes i tennishuset.

Vi har fået en hjertestarter hjem i et abonnement hos Falck, til ca. 1/3 del af prisen på den af Hjerteforeningen anbefalede. Den anbringes på terrassen i et åbent skab af John/Jan, hvor den er tilgængelig for alle i tennissæsonen. Som et indslag på finaledagen annonceres med en instruktion på finaledagen den 15.september, hvortil alle er velkomne, også beboerne i Skørring! Børneinstitutionen og skolen er interesserede, elever og lærere på sidstnævnte orienteres evt. af en Falckmand ved en morgensamling.

Finaledagen på klubturneringen blev endelig fastlagt til lørdag den 15.september, med efterfølgende fest i hallens cafeteria. Der sættes tilmeldingslister til turneringen op i næste uge, evt. på en ny opslagstavle, ved John/Jan.

Der afholdes en grillaften den 29.juni, med indledende tennis, for nogle indbudte medlemmer, som har gjort en særlig indsats, tilmelding slutter den 27.6. Jan passer grillen.

Der er kommet afslag på tennis-opstregning på multibanen, ophængning af hjemkommet mini-tennis-net afprøves her og på petanquebanen.

Midtgjorden på nettet på begge tennisbaner trænger til en fornyelse, John ordner det.

Leif orienterede om vellykket frokost for de rigtig voksne, og foreslog etablering af aflåseligt skab i damerne omklædningsrum.

Det undersøges, om der skulle være medlemmer, som benytter tenniskanonen uden booking – og betaling – i givet fald udelukkelse!

Næste møde afholdes efter planen torsdag den 23.august.

Efter mødet indgik de fleste af udvalgsmedlemmerne i spillet på klubaftenen.

Refereret af Leif Jensen

Referat fra Tennisudvalgsmøde d 23. maj kl. 19.30 i Tennishuset

Anni bød velkommen, der var afbud fra Dave. Man fulgte derefter den udsendte dagsorden.

 1. Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

 2. Nyt fra arbejdsgrupperne:
 • Kontingent og Økonomi: Den nye ordning med online-betaling virker, men udvalget forudser, at der vil opstå problemer for nogle medlemmer, men Anni vil gerne hjælpe.

 • Instruktion og turneringer: På grundlag af det grundige forarbejde fra Jørgen Hinge kører det bare derudaf. Der er så godt som fuldt hus på alle tre hold.

 • Baner og hus: Der har været problemer med af få kanonhuset helt på plads, men det blev aftalt færdiggjort den 28.maj kl.16. Der har været flere udfald af strøm og vand, John køber to ekstra sprinklere, og installatør Mogens er tilkaldt. For at beskytte kanonen bør reglerne indskærpes på alle tre instruktionshold – ikke mindst omkring sikkerhed!

 • Børn & Unge: Morten Rasmussen har overtaget ”Tennis i Skolen” fra Camilla. Denne fremstiller en seddel om Tennisskolen til uddeling. Der er stor tilslutning til børnetræningen tirsdag eftermiddag, hvor over 40 deltagere hidtil har været med, og på mødet var der opfordring til at vi bruger flere ressourcer her. Vi vil søge at tage et foto af hver deltager og sætte dette op i tennishuset. Der var også en opfordring til at vi dyrker det sociale for alle aldersgrupper, men dette vil kræve nogle medhjælpere ved børnetræningen. Vi har en udfordring vedr. kontingentbetaling for børnene, - det tages alvorlig fat efter 1/6 hvor prøvetiden er ovre.

 • De rigtig voksne er kommet godt i gang, der er 11 deltagere på listen, hvor alle dog ikke kommer hver gang. Man vil dyrke det sociale ved et arrangement den 20.juni!
 1. Hjertestarter: Anni laver aftale med Falck om en hjertestarter til opsætning på tennishuset, hvor den vil være tilgængelig for alle, dog kun i tennissæsonen.

 2. Åbent-hus-arrangementet regnede væk, og det gentages ikke.

 3. EVT.: Anni undersøger om vi selv må lave en opstregning på multibanen, så der kan spilles tennis her. John køber net hertil.

 4. Næste udvalgsmøde: torsdag den 21.juni kl.18, - efter mødet tennis for alle.

Ref. Leif Jensen

Kort referat fra mødet d 18/4 2012 kl 20-21

 Instruktion for børn og unge

  • John forestår børneinstruktionen med hjælp fra Torben, Morten og evt andre trænere eller ungtrænere. Tirsdage kl 14.30-16.30. Første gang d 7. maj
  • Camilla laver infoseddel og deler ud på skolen i uge 17

 Programmet

  • Er næste færdigt, - kommer rundt til gennemlæsning en af de nærmeste dage

 Tovholdere til de forskellige arrangementer

  • Anni fordeler udvalgsmedlemmerne efter bedste skøn, - og man bytter indbyrdes hvis det ikke passer ind.
  • Ligeledes med torsdags-tovholdere

 Kanonhuset skal på plads - og boldkanonen vil vi gerne bruge på lørdag.

  • Kanonhuset er lovet på plads inden 1. maj og vi venter med at hente kanonen hjem fra Møllegården til da. Jørgen har lovet at fragte den ”hjem”
  • Jan køber en forlængerledning til kanonen
  • Anni køber nye bolde til kanonen, men vi prøver lige de gamle inden vi lukker op for de nye bolde.

 Sæsonstart på lørdag

  • Gitte kommer med en kage og det gør Camilla vist også ;-)
  • Klubben er vært denne dag, - og hvis nogen har lyst til at slutte af med grill, - købes der ind i Brugsen.
  • Kan vi mødes kl 12.30?

 Invitation til Ebeltofts jubilæum d 28/4

  • Vedhæftet her, - hvis nogen har lyst til at deltage.

 Bolde

  • Anni køber nye instruktionsbolde – både 100% og 75%

 Jørgen og Jan satte net op, mens Helle, Jette og Grethe gjorde huset rent

 Vi er simpelthen klar til sæsonstart på lørdag, - og kors hvor bliver det skønt!;-)

 Bedste hilsner Anni

 

IFÅ tennis, referat af udvalgsmøde tirsdag den 13.marts kl.18,30 2012 i hallens mødelokale.

Anni bød velkommen, alle var mødt, og man indledte med at nyde Ernsts gode middagsret.

Der var udsendt forslag til dagsorden, organisationsplan samt oplæg fra Jørgen Hinge

Forslag til organisationsplan: Planen lægger op til kontakt blandt deltagere i de enkelte grupper, mellem udvalgsmøderne, og sådan at mindst én fra hver gruppe deltager i udvalgsmøderne. En af gruppernes første opgaver er at beskrive området. Sammensætningen i grupperne blev suppleret med, at Leif Ilsøe indgår i børn og unge-gruppen, sammen med Camilla.

Online-kontingentbetaling indføres fra denne sæson, for medlemmer med manglende teknisk indsigt indføres en kattelem, ved Anni. Vedtaget. Den kontingentfri måned starter ved sæsonstart!

Forberedelse af den kommende sæson

Baneklargøring blev fastsat til onsdag den 11.april kl.18,30 samt lørdag den 14.april kl.8,30 med morgenkaffe-start.
Hus-rengøring samt opsætning af net m.v. onsdag den 18.april kl.18,30. Sæsonstart lørdag den 21.april kl.13,00.

Instruktion og instruktører:
Instruktionen starter tirsdag den 1.maj med tre eller fire hold, sådan at alle har mulighed for instruktion og kører indtil sommerferien.
Det indskærpes deltagerne, at de indlærte færdigheder bør øves inden næste instruktionsaften!
Børneinstruktionen bør som sædvane kører kl.14,30 til 16,30, hvis instruktør kan skaffes, ellers evt. først med start kl.16,30. Camilla spørger ungledergruppen om nogen herfra er interesseret. DGI gøres opmærksom på, at instruktører til tennisskoler bør foretrækkes blandt dem, som gør en indsats i klubben!
Anni indkøber en spand nye bolde til instruktion.

Program for sæsonen:

11. 14. og 18.april: Klargøring

21.april: Sæsonstart

1.maj: Start på instruktion

12.maj: Åbent hus

1.september: Finalefest

Endvidere arbejdes der på at gennemføre en skoledag på tennisbanen for alle elever fra et enkelt klassetrin, ”Aktiv ferie” samt DGI tennisskole for børn. Der søges udsendt en seddel på skolen til alle skolebørnene om de forskellige tilbud.

Camilla sætter programmet op i år.

Arrangementer: Der søges arrangeret en opvisningskamp en lørdag, i lighed med sidste år. Forslaget om en tennisskole for voksne overvejes. Tidligere sæsoners torsdag aftener søges genoplivet, evt. med tilmelding hver tirsdag aften til instruktionen.

De to gæsteinstruktioner med DGI-instruktører søges afholdt efter sommerferien. Anni kontakter DGI/Mik

Efter en vellykket gang skumtennis sidste søndag overvejes det at få arrangeret ”Åben Hal” for alle ifå-medlemmer hver søndag formiddag næste vinter!

Mødet drøftede de forskellige ideer i Jørgen Hinges oplæg, men der blev udtrykt tvivl, om man kan samle deltagere til alle forslag.
Anni har sendt Jørgen en tak for det grundige arbejde. Tovholder på de enkelte arrangementer fastsættes på næste møde.

Klubturnering søges gennemført med færre kampe og en afslutningsfest 1. september.

Børn og unge tiltag i vores område blev drøftet, gerne i et samarbejde med naboklubberne. Anni videresender mail fra Mik/DGI til Camilla

Boldkanonen blev lovet køreklar til sæsonstart, med eget grundstøbt hus! Bolde fra sidste sæson søges benyttet, ellers købes nye trykløse. Man skal huske at rense støvsugeren, når denne har været benyttet til rensning af kanon!

Hjertestarter anskaffes til opsætning på tennishus, gerne til indvielse ved sæsonstart. Leif J kontakter Hjerteforeningen angående pris, kursus, opsætning og sikring, eleverne på skolen søges orienteret om etableringen.

Nye nøgler til hus og baner – evt. nøglekort? Vi fortsætter med eksisterende nøgler, men nyt system med kort overvejes, evt. i samarbejde med hallen.

Mødedatoer for udvalget:

Mandag den 16.april kl.19,30

Onsdag den 23.maj kl.19,30

Torsdag den 21. juni kl. 19,30

Torsdag den 23. august 19,30

EVT:
En oliedrevet opvarmning af huset undersøges af John.
Voksen-ketsjere til udlån gåes efter for nye greb m.v. af Leif J.
Skrålister ved dørtrin er monteret.
Budget for IFÅ og tennis blev omdelt og gennemgået, problem at IFÅ’s sponsorudvalg er blevet nedlagt pga. mangel på medlemmer!

Undervejs fik mødet besøg af Jørgen Hinge, der foreslog klubben indmeldt i Dansk Tennis Union, hvilket skulle være gratis det første år, og koste ca. 6000,- det andet år. Der tilmeldes derefter et turneringshold, delvis med deltagere fra Hornslet. Man er under tidspres pga. turneringstilrettelægningen. Der var en positiv stemning på mødet for forslaget, men inden beslutning tages (af Anni), melder Jørgen tilbage med detaljer, ligesom Grenå og Ebeltoft kontaktes, idet disse klubber for nylig er gået den anden vej og har udmeldt sig af unionen!

Grenå Tennis: Mogens Buhl 23314864, Ebeltoft Tennis: Jan Baarup 86342560.

Mødet slut kl.22,00, ref. Leif Jensen