2011

Referat fra tennismøde onsdag d. 7 september 2011

Afbud fra Leif Jensen. Ref. overtages af Rubi Frahm i dagens anledning.

Siden sidst: Sommerens tennisskole er vel overstået med 9 deltagere. Camilla var tovholder.

Aktiv i ferien gik fint, - i gode hænder på Leif den ældre, Jørgen K., Chris og Camilla.

Forhandlerliste ikke gjort færdig, der arbejdes herpå til næste gang.

Evaluering af instruktion: Tilfredshedsundersøgelse på hjemmesiden(således det kan udfyldes anonymt)

Voksenafslutning løb lidt ud i sandet i år, så vi afholder lidt hyggespil med efterfølgende let traktement tirsdag den 27/9 fra kl.18.30 – for alle voksne.

Børnene holder afslutning på tirsdag(13/9) med sodavand og en grillpølse.

Det tages op næste år, om fremmøde blandt hjælpetrænere til voksenhold kan forbedres med en lille reminder/sms.

Hus og bane: Hus til boldkanon gøres færdig hurtigst muligt. Huset placeres på bane 2 ved hegnet mod bane 1. Leif I. står for indkøb af kabeltromle med ”selv-oprul”.

Vi mangler at få lagt fliser langs bane 1 fra klubhuset ned mod multibanen. Vi holder arbejdsdag lørdag 15/10 for at få det færdigt. Vi starter med rundstykker kl. 8.30 og håber at Leif (den ældre) igen vil trylle lidt i køkkenet til frokost.

John undersøger om det kan betale sig at købe grus til næste sæson nu - og dermed spare lidt penge.

Vintertennis: Da der har været henvendelse fra medlemmer om vintertennis, undersøger Jan med Ernst om der er mulighed for familie-skum-tennis fredag eftermiddag med efterfølgende fællesspisning i hallen. Leif I. mener, der findes skumbolde i grønne og orange farver så boldene lettere kan ses på det gule gulv i hallen. Der er som altid mulighed for vintertennis og booking af indendørs baner i Århus 1900 og AGF. Se mere på hjemmesiden.

Boldkanon: Brugt flittigt af enkelte medlemmer. Der er indkasseret 880 kr. for leje. Kanonen er blevet repareret en gang af Jørgen Hinge. Skaden var af mindre karakter og på garanti. Stor tak til Jørgen for denne indsats. Der har været stor tilfredshed både hos spillere og trænere med brug af kanonen til instruktion. Det vurderes næste år om de trykløse bolde fra træning kan bruges i kanonen nu hvor de har udtjent deres værnepligt som instruktionsbolde.

Finaledag/fest 17/9: Jan undersøger mulighed for at holde festen i cafeteriaet i hallen da vejret i øjeblikket ikke indbyder til udendørs fest. Dave sætter tilmeldingsliste op i klubhuset. Leif vil gerne grille, og der vil være en mindre egenbetaling for mad og drikke. Leif og Anni er tovholdere for arrangementet. Leif (den ældre) spørges om han vil stå for lettere frokost på finaledagen.

Pga den noget ringe tilmelding til klubturnering i år, tages det op til vurdering næste år hvilke forhold der passer medlemmerne bedre, så vi igen får lidt større opbakningen til denne hyggelige dyst.

Gæsteinstruktion: 21/9 kl. 18.30. Se program

IFÅ Lederaften: Camilla og Leif melder sig til at stå for denne og byder de andre ledere velkommen på tennisbanerne den 23/9

Eventuelt: Diverse fonde søges om tromle til banerne og en hjertestarter til ophæng i klubhuset. Ydermere søges der om penge til el-terrassevarmere så vi kan sidde ude selv om vejret ikke viser sig fra sin bedste side. De bør tilsluttes en betalingsautomat, - Jan undersøger markedet for sådanne.

Der er igen ytret ønske om mulighed for rabat på kontingenter i flere afdelinger/familierabat i IFÅ Anni tager spørgsmålet med til hovedbestyrelsen, - men Anni mener ikke der er store chancer da økonomien er stram og fordi det administrative arbejde er for stort.

Større tilslutning til hjælp på arbejdsdage ønskes, det er meget de samme der møder op.

 

IFÅ tennis,

referat af udvalgsmøde onsdag den 22.juni 2011 kl.19,30 i tennishuset.

Afbud fra Dave, som var på arbejde i København, Rubi forlod mødet 20,15 p.g.a. børnepasning.

Anni bød velkommen, rettede en tak til referenten, og henviste til udsendt forslag til dagsorden, som blev fulgt.

 Instruktion for voksne blev foreløbig evalueret, bl.a. på baggrund af tidligere mail-korrespondance i udvalget. Det blev fastslået, at alle medlemmer skal have et tilbud om at få instruktion, og at dette foregår efter de vedtagne regler fra udvalget. Udvalget var enigt om, at principperne i ordningen med fremmøde og afbud er udmærkede og kan køre videre efter sommerferien, hvor man på seks tirsdage, 16/8 til 20/9, vil give instruktion i spilforståelse og kanontræning, ud fra de nuværende hold, og at interesserede medlemmer, som ikke tidligere har været på hold, kan henvende sig til Leif Ilsøe. Form og indhold bestemmes af træner-teamet.

Medlemmer som hellere vil hyggespille, henvises til torsdag aften og søndag formiddag, eller til at booke selv.

Derudover tilbydes to instruktionsaftener med DGI-instruktør, onsdagene 24.august og 21.september, hvortil man kan tilmelde sig på opslag i klubhuset. Jan Toft er tovholder, max.12 deltagere pr. aften.

Instruktionen for børn har været forestået af John med Chris, Morten og Leif som hjælpere, der har ikke været så stort fremmøde som tidligere, og der er stor niveauforskel på deltagerne. Instruktionen fortsætter efter sommerferien med John som leder.

Boldkanonen er ankommet og afprøvet, den fungerer udmærket. Kanon-ansvarlig er Leif Ilsøe, og der indkaldes til kørekort-prøve onsdag den 29.juni kl.19-21, hvorefter der opsættes en liste i klubhuset over hvem der har kørekort.

Kanonen bookes på Bookingportalen og der opkræves efterfølgende kr.20,- pr ½ time. (Anni registrerer brugen) Instrukser om brug opstilles og udsendes, logbog placeres i klubhus og skal føres af alle brugere efter hver brug.

Opførelse af kanon-hus på banen søges fremmet af John og Jan, indtil dette er klar placeres kanonen i redskabsskuret, hvortil nøgle kan lånes af udvalgets medlemmer. Fjernbetjeningen monteres med en klods, så den ikke kan ryge ind i maskinen, og Leif Ilsøe indkøber forlænger-ledning med oprul til kanon-huset. Når huset er færdigt, fejres det med en fest med tilhørende salut!

 Forslaget til en forhandlerliste til internt brug søges kompletteret, bidrag sendes til Leif.

Der er foreløbig kun en enkelt tilmelding til tennisskolen den 8.-10. august, men der er stadig god tid til fristens udløb. Ved lejlighed vil vi gøre DGI opmærksom på, at man nok ikke skal planlægge tennisskoler samme sommer i både Mørke, Hornslet og Ådalen!

Arrangementet ”Aktiv i ferien” finder sted 27.-28.juni. Leif, Jørgen Krogh og Chris står for mandagen, Camilla og Chris for tirsdag.

Udvalget takker familien Hinge for det fantastiske arrangement med opvisning, pizzaer m.v.

Leif gjorde opmærksom på, at trådvævet rundt om banerne skal udskiftes i løbet af 5-10 år! Man drøftede særlige foranstaltninger på den særlig udsatte side, ind mod børnehaven, med opsætning af brædder, eller med udgravning til en smal flise-sti langs hegnet og opsætning af støttemur og rækværk på en tilskuerbalkon – som på tennisanlægget i Voldum.

Filmoptagelser:
D 5. juli optager DGI Tennis igen i år til Trænerguiden på anlægget i Ådalen.

Næste møde i udvalget onsdag den 7.september kl.19,30.

Ref. Leif Jensen

IFÅ tennis,

referat af udvalgsmøde onsdag den 18.maj kl.19.30 2011 i tennishuset.

Anni bød velkommen, der var afbud fra Rudi og Dave, Leif Ilsø ville komme senere.

Rettelse til referat fra 26/4: Camilla står for tennisskolen 8-10 august, og Jan er tovholder for begge de to DGI-instruktioner 15/6 og 24/8, ringer til Mik fra DGI for aftale om, hvem instruktørerne er, samt opsætter tilmeldingslister til max. 12 deltagere pr. instruktion.

Der er stor tilfredshed med vores egne instruktioner, nogle medlemmer er sure over, at de ikke nåede at komme på hold. Det indskærpes deltagerne, at der skal meldes afbud i god tid til Dave, som så kan indkalde reserve fra ventelisten, samt at det lærte fra instruktionen bør afprøves af deltageren i ugens løb! Det overvejes senere, om instruktionen skal fortsætte efter sommerferien.

Der har foreløbig været 12 deltagere til børneinstruktionen hver tirsdag, med John og Chris m.fl. som ledere.

Jan indkøber 10 stk. nøgler til nye medlemmer (depositum kr.25,-) hvilket styres af John.

Udvalgsmedlemmer og instruktører har nøgle til skur og gård.

Fortegnelse over materiel udsendes sammen med referat.

Som et forsøg startes der søndags-drop-inn kl.10 – 12 på to baner, første gang den 29.maj.

Efter besigtigelse i Søften er der bestilt en boldkanon hos Jørgen Larsen, Stakroge, der selv kommer og giver instruktion af brugen til udvalg og instruktører. Ved den lejlighed aftales de nærmere regler for medlemmernes brug af kanonen. Der bygges et skur på banen, sammen med automaten til banelyset, og der skal være selvstændig nøgle hertil.

John har hos samme Jørgen Larsen fået tilbud på en brugt motortromle til en 4-6000, JL vil sende billeder, hvorefter beslutning om køb afgøres.

Arrangementet med et ”åbent hus” slås sammen med opvisningen den 28.maj, som Møllegården + Anni står for. Der er fremstillet en løbeseddel til opsætning i naboklubber m.v.

Bane 1 gøres klar og friholdes for spil den 28/5 indtil efter opvisningen.

Leif undersøger muligheden for opsætning af vind-net.

Udkast til en fortegnelse over forhandlere og samarbejdspartnere udsendes sammen med referatet, for supplering fra modtagerne sammen med godkendelsen af referatet.

Bilag og regninger skal underskrives af Anni eller John inden fremsendelsen til kassereren.

Jørgen Hinge og Leif Ilsø har mødt en fantastisk instruktør på DGIs kursus: Hans Frandsen, som Ilsø forsøger at lave en aftale med om et deltager-betalingskursus for Ådalens medlemmer.

Efter planen afholdes det næste udvalgsmøde onsdag den 22. juni kl.19,30.

Referat af møde i udvalget tirsdag den 15. marts 2011 kl.19,30 i hallens mødelokale.

Tilstede var Anni Kjeldsen, John Grauballe, Dave Alvin, Camilla Jensen, Leif Ilsø, Jan Toft, Leif Jensen og Rubi Frahm med sin 11 dage gamle datter, som har afløst Jacob i udvalget (altså Rubi og ikke datteren)!

Anni bød velkommen, især til de nye i udvalget, og bragte en særlig tak til John for hans mangeårige varetagelse af formandshvervet. Mødet fulgte derefter det udsendte forslag til dagsorden.

  1. Forberedelse af den kommende sæson:

Baneklargøring, som John og Leif Ilsø er tovholdere for. John bestiller grus, streger m.v. samt får tjekket lysanlæg. Anni sender mail til samtlige medlemmer om at møde til klargøringen onsdag den 13.april kl.18,30, samt lørdag den 16.april kl.8,30.

Vi holder sæsonstart lørdag den 30.april kl.13 – i øvrigt samme dag som forsamlingshuset har et arrangement på Multibanen kl.14!

Dave indkalder samtlige instruktører til møde tirsdag den 5.april kl.19, hvor der aftales en fordeling af opgaverne på de 10 instruktions-tirsdage inden sommerferien, med start tirsdag den 3.maj kl.18. Det blev understreget, at den første time hver tirsdag er for begyndere.

Leif orienterede om kontakten med de travle deltagere i ungledergruppen, og deres ønsker til sæsonen. DGI har indbudt til et ungledertræf i Kolding, den 2.-3. april i Kolding, hvor Peter Hinge deltager.

Udvalget havde en grundig drøftelse af instruktionen for børn, hvor man blev enige om at sige tak til Mogens Spangenberg for hans hidtidige ledelse, hvilket Leif orienterer ham om, men at man i år selv vil forsøge at forestå instruktionen i et samarbejde mellem instruktører, udvalgsmedlemmer og forældre. Instruktionen foregår indtil sommerferien på de samme tirsdage som for de voksne, for de mindre børn kl.14,30 til 15,30, og for de større 15,30 til 16,30, og fortsætter efter sommerferien indtil slutningen af september. Vi skal huske, at der skal foreligge en aftale med forældre i tilfælde af aflysning ved dårligt vejr!

Opstillingen af program, som Anni hidtil har lavet, varetages på forsøgsbasis af Rubi, og udsendes pr. mail til samtlige medlemmer i midten af april. Enkelte trykte eksemplarer til gæster i tennishuset.

Arrangementer:

Der indbydes til en særlig instruktion med en DGI-instruktør for voksne, som søges afholdt onsdag den 15.juni og onsdag den 24,august. Tilmeldingsliste vil blive opsat i tennishuset.

I samarbejde med IFÅ, Syddjurs kommune og DGI indbydes der igen i år til aktivferie d. 27.- 29.juni for alle børn i 0 -7 klasse, sidste år var der mange interesserede på tennisbanen.

I samarbejde med DGI søges afholdt 1 ad 2 ”Tennis i skolen”, hvor alle børn i 5.klasserne indbydes til en tennisdag, ligesom der sidst i sommerferien afholdes tredages tennisskole.

Klubturneringen afholdes i år som stævneturnering i fire weekends efter sommerferien, og med finalestævne lørdag den 17.september.

  1. Børn og unge tiltag i vores område.

Da vi sammen med DGI er interesseret i at skabe samarbejde med nabo-tennisklubber, afholde fælles stævner og andre arrangementer i kort kørselsafstand, har udvalget været repræsenteret i et par forberedende møder, og onsdag den 30.marts samles ledere fra Skødstrup, Hornslet, Mørke, Rønde, Ryomgård og os samt DGI til et møde i Skørring, hvor situationen drøftes. I et lignende samarbejde i det nordlige Århus, hvor vi i mindre grad deltog i sidste sæson, har man allerede indbudt til fire børne- og ungdomsstævner inden sommerferien, og hvortil vores medlemmer stadigvæk er velkomne.

     3.   Boldkanon.

Som bekendt har udvalget gennem flere år arbejdet på at få anskaffet en boldkanon, og nu ser det ud til at lykkes. Vi har fået nogle lokale fondsmidler, og nu har ifå besluttet at betale restbeløbet. Instruktørerne beslutter hvad der skal købes, og fremlægger på instruktørmødet den 5.april en plan for anskaffelse, opbevaring og drift – og blandt andet en plan for, hvordan man adskiller kanon-bolde fra alle de andre!

      4.   Mødedatoer

Som aftalt fastlægger udvalget nu mødedatoer for hele sæsonen. Det bliver:

Tirsdag den 26.april kl.19,30

Onsdag den 18. maj kl.19,30

Onsdag den 22. juni kl.19,30

Onsdag den 7.september kl.19,30.

     5. Eventuelt.

Tekst om tennisaktiviteten til sommerfest-programmet forfattes af Leif.

Jan beklagede de uens bolde, som er til rådighed for fælles brug.

Der er syv medlemmer, som er i kontingent-restance – John søger at inddrive beløbet.

Ref. Leif Jensen

Referat af møde i udvalget tirsdag den 11. januar 2011 kl.19 hos Anni.

Tilstede var Anni Kjeldsen, John Grauballe, Dave Alvin, Jacob Frahm, Camilla Jensen og

Leif Jensen, afbud fra Leif Ilsø, som var i København, og Jan Toft, som var syg.

Efter en god middag (tak til Leif J for de stegte ål!) var første punkt konstitueringen af udvalget, med Anni som formand, og i den øvrige opgavefordeling overtager Camilla og Jacob Syssers opgaver med børn og unge.

Sysser havde fremsendt korrespondance med DGI-konsulent Mik Hulgaard omkring det hidtidige samarbejde med andre klubber i det nordlige Århus samt indbydelse til møde den 26.feb.

Efter en drøftelse blev man enige om at søge deltagelse i mødet (Leif J), men at arbejde for start af en ny samarbejds-cirkel på Djursland med Mørke, Hornslet, Rønde og Skødstrup som deltagere, hvor vi tidligere har haft stævner for børn og unge.

I samarbejde med Sysser søges trænere og hjælpetrænerne indkaldt til et møde, for afklaring af ønsker og muligheder i sæsonen. Derefter tages stilling til aftale med lønnet træner.

Hjemmesiden administreres fortsat af Anni, opstilling af programmet foreslås forestået af Jan? - eller en anden.

Kontingentet for 2011 fastsættes af hovedforeningen, som forventes at vedtage den sædvanlige opskrivning af satserne med 10 %.

For at udvalget kan tilrettelægge sæsonen, tilsendes samtlige medlemmer i løbet af marts/april en mail med forespørgsel om fortsat medlemskab, og hvor det indskærpes, at hvis dette ikke ønskes, skal nøgle være afleveret til John inden 14 dage fra modtagelsen – ellers hæfter man for kontingentet for 2011.

John vil overordnet tage sig af anlæg og hus sammen med Leif Jensen, som fortsætter som tovholder for de rigtig voksne, og der afsættes som sædvanlig 2000,- her til at styrke sammenholdet! John anskaffer et nyt bænkesæt til at stå i hjørnet under halvtaget, og Leif udskifter den gule slange på banen.

Ansøgningen om tilskud til tenniskanon sendes igen og direkte til IFÅs FU. Kanonpasser til afholdelse af kanon-kurser m.v. søges blandt medlemmerne.

Jørgen Hinge og Leif Ilsø bevilges kursus og indgår i træner-teamet. Seniortræningen ændres, således at hele den enkelte aften ledes af samme træner + hjælpetræner. Dave er tovholder på instruktionsdelen. Der bliver tilmelding til instruktion på bookingportalen.

Efter den gode oplevelse på nytårskuren foreslår Silke, at der søges afholdt enkelte stævnedage i vinterperioden med skumtennis. Anni aftaler datoer, og der laves tilmelding til de enkelte dage.

Det forventes, at DGI gennemfører tennisskole i Ådalen, ligesom arrangementet med skoletennis søges aftalt med Morten samt Mik fra DGI. Endvidere regner man med, at arrangementet med ”Aktive feriedage” gentages, hvor vi godt vil have min. aldersgrænse sat op, så det ikke blot bliver et pasningstilbud for forældrene!

Anni opstiller forslag til faste mødedatoer, som udsendes til gennemsyn i udvalget, for endelig vedtagelse på næste udvalgsmøde, som finder sted tirsdag den 15.marts 2011 kl.19,30 i tennishuset eller i hallen.

Ref. Leif Jensen