2010

Ifå tennis, referat af møde i udvalget tirsdag den 2.november 2010 kl.20 i cafeteriet.

Tilstede var alle på nær Jacob, som udeblev uden afbud.

Som svar på Syssers udmærkede ansøgning om midler til en tenniskanon har vi fået kr 8000 fra Hvilsager-Lime Sparekasses alm. fond, men samtidig afslag fra to andre lokale fonde. Blev enige om at søge Tuborgfonden(hvem gør det?), da John havde set gode resultater herfra på nettet. Samtidig søges IFÅs sponsorudvalg, samt hovedforeningen i almindelighed, med henvisning til foreningens tjek-liste. Kanonen koster ca.25.000, hvortil kommer udgifter til bolde samt et skur ved den nuværende lyskasse på banen.

Inden ibrugtagning afholdes kursus for udstedelse af kanon-kørekort.

Klubturneringen 2010 blev drøftet, man beklagede de mange aflyste kampe og drøftede, hvordan dette kan undgås næste gang. Det overvejes, om man kan afvikle hele turneringen på tre indledende lørdage eller søndage: stævnedage + semifinaledag + finalestævne, fordelt i august og september måned. Hvis man ikke får spillet på den fastlagte stævnedag, skal kampen afgøres i den efterfølgende uge.

Det foreslås, at der kun skal være instruktion i maj og juni, at deltagerne deles i faste hold efter niveau, og at hver instruktør står for en hel aften, suppleret af instruktør-eleverne. Dave, Leif og John laver fælles oplæg til næste udvalgsmøde.

Der indkaldes til et fælles instruktørmøde med de unge instruktører inden sæsonstart, for faste aftaler om mødedage m.v.

Jørgen Hinge og Leif Ilsø vil gerne på instruktørkursus, evt. også Olivia Fisker (hvem spørger om hun er interesseret?)

Efter utallige opfordringer vil Anni gerne påtage sig formandskabet i udvalget, men kun for en kortere årrække!

Instruktør-elever og udvalgsmedlemmer indbydes til IFÅs lederaften fredag den 12. november i hallen.

John vil prøve at forny aftalen med Hornslet om en prøveaften for udvalget snarest på deres vinterbane.

Tiltaget med dametour hver lørdag morgen havde været meget hyggeligt, men med for få deltagere.

Det overvejes at prøve med et drop-in for alle lørdag el. søndag morgen med fælles morgenkaffe.

Ungdoms-drop-in fredag aften gik udmærket, men de unge skal huske selv at reserverer baner efter sommerferien.

Tennisafdelingens årlige generalforsamling kaldes stadigvæk for nytårskur, denne afholdes søndag den 2. januar kl 13 med skum-turnering og efterfølgende traktement.

John forelagde forslag til budget for 2011, som blev gennemgået og drøftet, balance ca.77.000.

Rigtig voksne har netop afholdt et vellykket ålegilde med 11 deltagere. Man fortsætter aktiviteterne i den nye sæson - under en eller anden facon!

Der oplyses om udlån af service til medlemmerne – gennem hjemmesiden, Leif J sender oplæg.

Udvalget holder nytårsfrokost med stegte ål og pølser den 11.januar i tennishuset.

Windbreakers søges nedtaget snarest. Tandlægehuset i Auning søges om windbreakers til opsætning på sydsiden, for afskærmning til sol og multibane.

Anni laver oplæg om faste mødedatoer for udvalget i 2011.

Ref. Leif Jensen

 

Ifå tennis, referat af møde i udvalget tirsdag den 18.maj 2010 kl.21

Tilstede var hele udvalget, idet der dog var afbud fra Dave, som var i Australien. Der var af Leif Jensen, efter aftale med John, inden mødet udsendt en dagsorden, som stort set blev fulgt.

DAGSORDEN:

Opstilling og udsendelse af program. Anni opfordrede til, at alle får opdateret deres profil på bookingportalen med mobilnumre.

Baneklargøringen, Leif I + John. Der var god tilslutning fra medlemmerne både onsdag aften og lørdag. Når nettene tages ned efter sæsonen, overvejes udskiftning af indmad i netstanderne. Jacob tilbød at fjerne det gamle tennisgrus. Rigtig voksne har repareret stormskaden på hegnet, så windbreakeren nu kan opsættes, men det skal vistnok syes først!

Ungledergruppen, kursus, fordeling, Sysser. Af de ni udtagne gennemgik de otte k1 og k2, mens Mads og Peter også var på k3. Chris, der var forhindret i at deltage i kurserne, opfordres til at søge kurserne gennem Mogens Spangenberg. Gruppen mødes til drop-in hver fredag aften, og de fordeler selv opgaverne, så der altid er en fra gruppen til børneinstruktionen og to til vokseninstruktionen.

"Standerhejsningen", Anni + Leif J: Næstformand Leif Ilsøe bød velkommen til de nogle og tyve deltagere, og efter spillet var der kaffe, kage og grillpølser til alle.

Instruktionen, Leif I + John. Det skal indskærpes, at der max kan være 12 deltagere på hvert hold. Hvis der mangler nogle fra holdet, er det instruktøren, som vælger, hvem der kan indgå som reserver, og her skal nye spillere prioriteres.

Rigtig voksne, Leif J. – er kommet godt i gang, med alle deltagerne fra sidste sæson. Har holdt en god frokost med efterfølgende petanque-spil! Der er opstillet en liste over de aktuelle og de løbende opgaver, men der er udtrykt beklagelse over, at for få andre medlemmer deltager i praktiske opgaver, hvortil John kunne oplyse, at der nu indkaldes til en fælles arbejdsdag lørdag den 12.juni, med udskiftning at tagpladerne på tennishuset, samt andre opgaver. Der er bevilget penge til græsslåningsmaskiner samt til en ny støvsuger.

Medlemsregistreringen. Anni oplyste, at medlemslisten på bookingportalen nu er den mest opdaterede, og at nye medlemmer bedes tilmelde sig her. John indhenter liste hos Chris over deltagere i vinterens skumtennis, så de kan opkræves betaling.

Banebookningen, nye røde felter! John advarede imod, at der blev for mange ”lukkede” tidspunkter ugen igennem, så nye medlemmer ikke kunne komme til. Leif J henviste til, at alle var velkomne til at spille, sammen med de rigtig voksne mandag og torsdag formiddag. Der blev også gjort opmærksom på, at man med systemet kan ”låse” baner i to timer! Dette ændres, hvis det bliver et problem.

Skolefremstød med DGI havde været en rigtig god oplevelse, og Leif J opfordrede til en gentagelse, og tilbød at lave udkast til en skrivelse til uddeling blandt deltagerne fra skolen. Man konstaterede, at tennis altid kun vil være idræt nr.2 i forhold til fodbold, i børns bevidsthed, men at dette ikke skal afholde os fra at forsøge et medlemsfremstød gennem skolen.

Klubaftener hver torsdag kører efter planen

Salg af profiltøj, Leif J foreslog, at vi ved opslag tilbyder medlemmerne køb af dragterne og sweatshirts til omkostningspris, ved tilmelding inden den 15.juni, og at vi samtidig få bestilt resterende størrelser til hidtidige modtagere. Samtidig besluttede mødet, at bestille et sæt tøj til René for hans store arbejde med at passe ”køleskabet”!

DGI junior-tour 5.juni, hvor der nu er deltagere fra 14 klubber i det østjyske. Sysser efterlyste hjælpere til de praktiske opgaver på dagen.

Klubturnering, sidste frist for tilmelding 15.juni. Det forventes, at Dave slår på stortromme for sagen, når han kommer hjem fra Australien!

DGI gæsteinstruktion 16.juni. Der er opsat tilmeldingsseddel i Tennishuset, hvoraf det fremgår, at det er Mogens Spangenberg, som står for instruktionen, selvom det på et tidligere møde blev vedtaget, at vi gerne så en anden instruktør til en afveksling! Jacob kontakter Mogens og beder om at instruktionen denne gang udelukkende gælder ”flugtninger”.

IFÅ sommerfest 18/19. juni i Lime. Man håber, at der er taget højde for, at der er fodbold-WM med DK den 19.juni. Anni overvejer at opsætte en tilmelding om en samlet bordbestilling!

Midsommerstævne 26.juni kl.13, Leif I. laver tilmelding til spil og grill-arrangement.

Aktiv ferie i Ådalen 28/29/30 juni, Anni oplyser, at der er informationsmøde den 9.6.

Eventuelt: Anni rejser spørgsmålet om tenniskanon og bolde hertil. Leif J oplyser, at al erfaring viser, at det skal være den samme person, som kender maskinen, og som forestår brugen af den – ellers ”går der grus i den”! Vi har aftalen med tennis i Auning, men ingen har påtaget sig opgaven med at hente og passe. Der er samtidig et problem med anbringelsen, når den ikke er i brug.

Sysser vil undersøge fonde for økonomi til anskaffelse af egen kanon.

Det oplyses, at lyset på banen svigter, John vil kikke på det.

DGI vil optage en instruktionsfilm på vores anlæg fredag den 25.juni, der efterlyses første-elskere, statister og folk til praktiske opgaver.

Etableringen af den lokale multibane går i gang snarest, økonomien er på plads, og håndværkerne er bestilt. Der har været stor debat om placeringen, John har givet udtryk for, at den kommer noget tæt på tennisbanerne!

Der udsendes et nyhedsbrev pr. mail omkring den 1.juni.

Næste møde afholdes først i august, Leif J samler dagsorden og indkalder.

Mødet slut kl.22,30, refereret af Leif J.

Ifå tennis, referat af møde i udvalget tirsdag den 23.marts 2010 kl.19,30 på kontoret.

 

Tilstede var alle på nær Sysser, som havde mistet stemmen og derfor sendt afbud.

 

Dagsordenen var kun på tre punkter:     Program for sæson 2010

                                                                Tovholdere på arrangementer m.v.

Eventuelt

 

Programmet - se andetsteds her på hjemmesiden

 

Under evt. drøftedes påsætning af deltagere fra ungledergruppen på div. instruktioner og opgaver, udskiftning af vinterlås, sikringssystemer, solvarme, udskiftning af tag og rep.af hegn efter stormskade, valg af profiltøj.

 

Placeringen af multibanen vedtages 24/3, det bliver formentlig på plænen mellem lågesiden af tennisbanerne og ungdomsklubbens hus.

 

Lokalrådet har et arrangement for foreninger i Ådalsområdet på skolen den 8.april.Se mere på www.aadalen.info

 

Næste møde i udvalget tirsdag den 18.maj efter instruktionen, John udsender dagsorden.

 Ifå tennis, referat af møde i udvalget onsdag den 10.februar 2010 kl.19 i mødelokalet.

 

Tilstede var hele udvalget, Leif Ilsøe havde meddelt at han måtte gå 19,30 p.g.a. andet møde.

Der var af Leif Jensen inden mødet udsendt en dagsorden, som stort set blev fulgt.

 

I skitsen til sæsonplan fastholder Leif Ilsøe sit tilsagn om fortsat at medvirke ved instruktion, men forbeholdt sig mulighed for flere afbud p.g.a. arbejde.

Planen kommer til at ligne den fra sidste sæson, dog overvejes en tidligere start med baneklargøring før/i påsken, afhængig af om den strenge vinter slipper taget.

 

Anni opstiller program til godkendelse på næste møde. Dette bringes på hjemmeside og udsendes som mail til alle medlemmer, med opfordring til at man selv udskriver det.

 

Problemerne omkring ”det åbne tennishus” menes klaret indtil videre, dels ved inddragelse af et medlems nøgle, dels ved udskiftning af låsen med en midlertidig ”vinterlås”, hvortil kun ganske få har nøgle.

Jacob orienterede om et nyt sikringssystem, som lagre foto af alle ”besøgende”, pris: ca.1100 kr.

Mødet drøftede problemet med den store el.udgift til opvarmning, forslag om opstilling af brændeovn., og/eller etablering af solvarme til at holde huset frostfrit og ventileret.

 

Sysser berettede fra ungledergruppen, hvor der nu er 9 deltagere, som alle er med på kursus 1 og 2 i Skanderborg, 10./11. og 17./18. april, hvor deltagerafgiften på kr.700 pr deltager pr kursus betales af DGI, mod tilsagn om medvirken ved instruktionsopgaver, dels på tennisskoler, dels i ifå.

De ni deltagere er:      Peter Hinge

Simon Toft

Matias Mammen

Johan Daugaard Drejer

Frederik Smidt

Andreas Fisker

Oskar Fisker

Mads Tolborg

Chris Villefrance

 

Det er muligt for andre medlemmer at tilmelde sig kurserne, dog for egen regning. Man har oprettet en facebook-gruppe til gensidig orientering, med Peter Hinge som administrator, hvortil alle interesserede kan melde sig, og hvorigennem alle generelle tennisoplysninger kan spredes.

 

Efter en grundig drøftelse besluttedes bestilling af profiltøj med overtræksdragt i sort/mørkeblå farve, samt en sweat-shirt i matchende kulør, ikke nødvendigvis i mærkevarer. Påskrift med ”ifå tennis” på ryg, samt mindre logo og påskrift på bryst. Leif Jensen får snarest mulig en prøve hjem, John undersøger den økonomiske ramme. Derefter vælges størrelser til udvalg og føl/instruktører, i alt 16 sæt. Mulighed for yderligere salg til medlemmer undersøges.

 

Anni orienterede om lokalrådets etablering af en multibane, hvor placeringen ved skole eller i anlæg endnu ikke var bestemt, men anlæggelsen skulle gå i gang i maj måned 2010! Tennis er ikke prioriteret i projektet, da det drejer sig om en udendørs asfaltbelagt bane i håndboldbane-størrelse, omkranset af en barriere og opmærket og udstyret til forskellige spil. Det var uafklaret, hvem der har fortrinsret til benyttelsen, idet den skal være åben for alle! Banen skal i frostperioder kunne overrisles til skøjtebane! Muligheden for at spille tennis her følges op (dog uden den slags overrisling), især i forårsperioden, hvor vores grusbaner endnu ikke er spilleklar.

 

Vinterbane-problematikken blev endnu en gang vendt. Der er udtalt betænkelighed ved at inddrage en af vore to grusbaner og omdanne denne med en vedligeholdelsesfri belægning, som ville koste ca.175.000 kr, ligesom det er et spørgsmål, hvor meget en sådan bane ville blive benyttet i en kold vinter. John havde talt med Hornslet om benyttelse af deres udendørs vedligeholdelsesfri bane, hvilket nok ikke kunne foregå uden betaling af deres fastlagte kontingent. Det tidligere benyttede indendørs tæppe, hvoraf ifå ejer 1/3, er deponeret, der efterlystes en tom lade eller fabrikshal, hvori dette kunne anvendes. Man har ikke tiltro til, at der kan skaffes kommunale midler til et sådan projekt. Mødet besluttede, at man snarest vil søge arrangeret en udvalgs-udflugt til banen i Hornslet, for at få et fælles erfaringsgrundlag til, hvordan det er at spille på, og til at tage stilling efter.

Anni opfordrede til, at man snarest får afklaret spørgsmålet, idet dette har været drøftet i mange år!

 

John og Leif Jensen har aftalt en gentagelse af aftalen for 2010 om at de rigtig voksne medvirker til vedligehold af tennishus og anlæg mod det samme vederlag (kr.2000) hvilket udvalget godkendte.

Ny støvsuger endnu ikke indkøbt.

 

Der er lukket for vandet i brønden, så frosten skulle ikke give anledning til problemer ved tøbrud.

Så snart vinteren er ovre, søges udskiftningen af taget på tennishuset gennemført, ligesom udvendig maling af huset bør foretages i 2010. Stormskaden på hegnet ved slagmuren søges udbedret, John indkøber snarest materialer, Jørgen Krogh og Leif Jensen står for arbejdet.

 

Det er desværre ikke lykkedes at få voksne deltagere med til skumtennis sammen med børnene om tirsdagen, tidspunktet ligger for tidligt på dagen.

 

Mødet drøftede, hvor stort behovet for en tenniskanon er i klubben. John har talt med bestyrelsen i Auning, som godt vil lave en aftale om at dele deres tenniskanon med os. Samtidig er det oplyst, at man har anskaffet en ny kanon i Hornslet, og at den gamle kan overtages af os for en rimelig penge. Det aftaltes, at John få den hjem, hvorefter det undersøges, om en reparation kan betale sig.

På den måde får vi en eller anden kanon klar til sæsonen, hvormed vi kan vurdere behovet, og evt. søge fondsmidler til anskaffelse af en ny.

Anni gav udtryk for, at en vel-renommeret tennisklub som vores naturligvis burde have sig egen kanon, som altid var til rådighed for medlemmerne!

 

Efter lidt benarbejde fra Anni og Leif Jensen er der nu mail-adresse på samtlige medlemmer (på nær én) hvorfor program og nyhedsbreve udelukkende kan udsendes elektronisk, men denne udvidede medlemsliste benyttes kun internt, og sættes ikke på hjemmesiden. Der blev rejst tvivl om lovligheden af den nuværende, men man enedes om at fortsætte med den, men søge den forsynet med mobilnumre, udover fastnet-telefon-numrene.

 

Anni orienterede om foreningens nye hjemmeside, som blev rost af mødet. Hen ad vejen kan den udbygges, f.eks. med portrætter af udvalgsmedlemmer m.v. Der er truffet aftaler med alle afdelingerne om opdatering m.v.

 

Der har ikke været nogen henvendelser om tennis-turene til Tunesien.

 

John orienterede om den afholdte hovedgeneralforsamling, hvortil Leif Jensen gav udtryk for, at hvis vi ikke finder en fornyet form for dette formelle foretagende, så vil demokratiet i foreningslivet dø med os! Han foreslog det formelle afviklet elektronisk, og så ellers prøve at samle medlemmerne omkring emner, som har en større almen interesse.

Generalforsamlingens ændring af vedtægterne burde have været bedre forberedt, således at de var blevet justeret efter alle de faktiske forhold i foreningen!

 

Der var med dagsordenen til mødet udsendt et forslag til en forretningsorden for udvalget, som blev drøftet og rettet til på enkelte punkter, hvorefter den udsendes sammen med referatet fra mødet.

 

I henhold til den netop vedtagne forretningsorden blev det besluttet, at udvalgets næste møde afholdes tirsdag den 23.marts kl.19,30, hvortil Anni samler og udsender dagsorden.

 

John takkede for god ro og orden samt en god debat. Mødet slut kl.21,10.

 

Refereret af Leif Jensen